Market Monitor Staal Spanje 2017

Market Monitor

  • Spanje
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

Volgens de World Steel Association daalde de Spaanse staalproductie in 2016 met 8% op jaarbasis, tot 13,7 miljoen ton, terwijl de export met 3% daalde.

Volgens de World Steel Association daalde de Spaanse staalproductie in 2016 met 8% op jaarbasis, tot 13,7 miljoen ton, terwijl de export met 3% daalde. Deze terugval na jaren van aanhoudend herstel was vooral te wijten aan de lagere wereldwijde vraag, de zware concurrentie van China en de lagere verkoopprijzen. In 2016 daalde ook de binnenlandse staalconsumptie (met 1,3%).

Door de stijgende verkoopprijzen en grotere vraag sinds de tweede helft van 2016, vooral vanuit de autosector, steeg de Spaanse staalproductie echter weer in 2017, met 2,2% op jaarbasis tussen januari en augustus 2017. De winstmarges herstelden zich in de tweede helft van 2016 en in 2017; de komende maanden zouden ze stabiel moeten blijven, aangezien men voorlopig geen daling van de staal- en metaalprijzen verwacht.

Het concurrentievermogen van de binnenlandse staal- en metaalsector wordt negatief beïnvloed door de energiekosten, die tot de hoogste in de EU behoren. Dit is van groot belang voor de sector, aangezien 75% van de Spaanse staalproducenten met elektrische ovens werken.

In 2016 en in de eerste helft van 2017 bleven zowel het aantal betalingsachterstanden als het aantal insolventies stabiel; verwacht wordt dat ze de komende maanden niet zullen stijgen. Ons acceptatiebeleid voor de staalsector blijft neutraal tot voorzichtig,  terwijl we meer openstaan voor bedrijven in het segment non-ferrometalen.


 

 

 

Dynamicline

 

 


 

 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Download icoon

 

Market monitor staal november 2017

 

 

 

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.