Inloggen voor klanten

Onze krachtige online systemen stellen u in staat om uw account, polissen en activiteiten op een zo eenvoudig mogelijke manier te beheren.

Atradius Atrium

Ons nieuwe online credit management portal biedt u directe toegang tot alle Atradius online applicaties zoals Serv@Net en Insights in één omgeving.

Inloggen  Atradius Atrium

Serv@Net

Serv@Net biedt u geautomatiseerd polisbeheer van uw kredietverzekering. De functionaliteiten van Sev@Net zullen gefaseerd overgezet worden naar Atradius Atrium.

Inloggen  Serv@Net

Collect@Net

Log hier in op het webbased incassobeheersysteem. Beschikbaar voor de bij Atradius kredietverzekerde klanten en de klanten van Atradius Collections.

Inloggen  Collect@Net

Atradius Insights

Log hier in op ons geavanceerde business intelligence platform, ontworpen om u te helpen uw risicoprocessen te beheren. Ook beschikbaar via Atradius Atrium.

Inloggen  Atradius Insights

Bond@Net

Via Bond@Net kunt u op eenvoudige wijze garanties aanvragen en uw lopende garanties inzien.

Inloggen  Bond@Net

Atradius InfoMediair

Atradius InfoMediair is onze website voor assurantietussenpersonen. U kunt op deze website inloggen via Atradius Infomediair.

Inloggen  Atradius InfoMediair
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.