Inloggen voor klanten

Onze krachtige online systemen stellen u in staat om uw account, polissen en activiteiten op een zo eenvoudig mogelijke manier te beheren.

Atradius Atrium (Kredietverzekering klanten)

Onze nieuwe online credit management portal biedt u directe toegang tot alle Atradius online applicaties in één omgeving.

Inloggen  Atradius Atrium (Kredietverzekering klanten)

Collect@Net (Incasso klanten)

Log hier in op het webbased incassobeheersysteem. Beschikbaar voor de bij Atradius kredietverzekerde klanten en de klanten van Atradius Collections.

Inloggen  Collect@Net (Incasso klanten)

Atradius Insights

Log hier in op ons geavanceerde business intelligence platform, ontworpen om u te helpen uw risicoprocessen te beheren. Ook beschikbaar via Atradius Atrium.

Inloggen  Atradius Insights

Bond@Net

Via Bond@Net kunt u op eenvoudige wijze garanties aanvragen en uw lopende garanties inzien.

Inloggen  Bond@Net
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.