Inloggen

Inloggen bij Atradius online services

Serv@Net

Serv@Net biedt u volledig geautomatiseerd polisbeheer van uw kredietverzekering (KV). Succesvol ondernemen is voorbereid zijn op de toekomst. (KV en Incasso)

Inloggen  Serv@Net

Collect@Net

Al uw incassodossiers overzichtelijk in ons online systeem. U kunt zaken 24 uur per dag monitoren, waar en wanneer het u uitkomt. (alleen Incasso)

Inloggen  Collect@Net

Atradius Insights

Slimmer beheer van uw debiteurenportefeuille. Deze tool stelt u in staat om de prestaties van uw debiteurenportefeuille op waarde te schatten.

Inloggen  Atradius Insights

Bond@Net

Via Bond@Net kunt u op eenvoudige wijze garanties aanvragen en uw lopende garanties inzien.

Inloggen  Bond@Net

Atradius InfoMediair

Atradius InfoMediair is onze website voor assurantietussenpersonen. U kunt op deze website inloggen via Atradius Infomediair.

Inloggen  Atradius InfoMediair
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.