AVG

Over Atradius

Atradius is een wereldwijde aanbieder van diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, incasso en bedrijfsinformatie, met een strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius is actief in de business-to-business markt.

 

Over de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is op 25 mei 2018 in werking getreden. AVG versterkt de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonsgegevens en streeft ernaar wetten inzake gegevensbescherming in Europa te verenigen, ongeacht waar de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

AVG brengt aanvullende verplichtingen met zich mee met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn op onze activiteiten. Wij verwelkomen de gelegenheid om onze processen en systemen verder te verbeteren om aan deze verplichtingen te voldoen.

 

AVG heeft betrekking op persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

 

Wij richten ons voornamelijk op bedrijven en ondernemingen

 

Wij zijn actief in een zakelijke markt (B2B). Om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, verzamelen en verwerken wij informatie over bedrijven en ondernemingen. Tijdens dit proces verwerken wij echter ook gegevens die volgens de EU-wetgeving aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens. Dit omvat onder meer informatie betreffende personen (bijvoorbeeld een zelfstandige, een bedrijfsleider, een uiteindelijk gerechtigde of een professionele contactpersoon). Daarnaast slaan wij de contactgegevens op van de personen waarmee wij zakendoen en van iedereen die zich aanmeldt voor onze e-mailmeldingen.

 

Wij beschermen persoonsgegevens

 

Uw vertrouwen in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en op een transparante manier te gebruiken. Wij investeren in het beschermen van uw persoonsgegevens op alle terreinen, ook wanneer u onze websites, applicaties en portals gebruikt of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij zetten ons tevens in voor de bescherming van uw persoonsgegevens indien u als klant of als contactpersoon van onze klant een beroep doet op onze diensten, indien u (als tegenpartij) met onze klanten handelt of als zakenpartner of leverancier met ons zakendoet.

 

Privacyverklaring

 

Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Hierin staat informatie die wij volgens de EU-wetgeving moeten geven in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De Privacyverklaring bevat een overzicht van welke persoonsgegevens wij verzamelen, wanneer wij deze verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe lang wij deze bewaren. U kunt hier tevens informatie vinden over hoe u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken, evenals over uw rechten als betrokkene.

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.