Garanties

Garanties kunnen door een opdrachtgever vereist worden van de opdrachtnemer. Oftewel uw klant kan eisen dat u een garantie verschaft.

Daarmee wordt uw klant schadeloos gesteld indien u niet in staat blijkt te zijn uw verplichtingen na te komen.

Sectoren waar veelal garanties worden vereist van opdrachtnemers zijn bijvoorbeeld de bouwsector en de ‘maakindustrie’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Businessman with coffee and tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor Atradius garanties?

 • Met een Atradius garantie beschikt uw opdrachtgever over een garantie van een internationaal erkend en financieel gezonde organisatie met sterke ratings van zowel A.M. Best als Moody’s.
 • Met een Atradius garantie blijven uw bankfaciliteiten intact.
 • Doet u internationaal zaken? Atradius Bonding is aanwezig in 12 Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden. In deze landen kunnen onze experts aldaar lokaal garanties stellen. Garanties kunnen gesteld worden ten gunste van opdrachtgevers gevestigd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte.
 • Advies op maat en grote flexibiliteit in garantieteksten en voorwaarden.
 • Snelle afgifte van garanties, binnen 24 uur (best effort).
 • Atradius biedt naast garanties een groot aantal andere producten en diensten op gebied van handelskredietverzekeringen, wereldwijd.

Een voorbeeld:

Opdrachtnemer - fictief Bedrijf X - krijgt voor de productie van een specifieke machine van haar opdrachtgever 30%/100.000 Euro vooruitbetaald. Haar opdrachtgever verlangt daarbij wel een garantie van opdrachtnemer Bedrijf X equivalent aan dat bedrag. Indien opdrachtnemer – fictief Bedrijf X – deze garantie via de eigen bank zou afsluiten wordt daarmee de vooruitbetaling ter waarde van 100.000 Euro direct geblokkeerd en is daarmee niet beschikbaar voor opdrachtnemer fictief Bedrijf X. 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

Onze producten

Tot onze standaardproducten behoren onder andere:

 • Bereidverklaring/ inschrijvingsgarantie (bid/tender bond)
  • Een bereidverklaring wordt verlangd bij inschrijvingen bij openbare en onderhandse aanbestedingen.
 • Aanbetalings-/vooruitbetalingsgarantie (advance payment bond)
  • Met deze garantie dekt u het risico van een aanbetaling of vooruitbetaling af.
 • Leverings-/uitvoeringsgarantie (performance bond)
  • Een van de meest gebruikelijke gevraagde garanties waarmee u uw opdrachtgever verzekert dat u het aangenomen project tijdig en conform afspraken oplevert.
 • Onderhoudsgarantie (maintenance/warranty bond)
  • Na oplevering van een project kan een onderhoudstermijn worden afgesproken waarvoor een garantie kan worden verlangd.
 • Douanegarantie
  • Douanegaranties dekken uw verplichtingen tegenover de douane af, met betrekking tot bijvoorbeeld opslag en uitgestelde accijnsafdracht

Naast bovengenoemde veel voorkomende garanties biedt Atradius ook de volgende soorten garanties:

 • EU-garantie/Productschapsgarantie
 • Milieuverordeningen, grensoverschrijdend afvaltransport (EVOA)
 • Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Zeehavengeld

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan wij te werk?

Als u vaker garanties aan opdrachtgevers moet verschaffen, kunt u bij ons een garantiefaciliteit aanvragen. Op basis van uw financiële trackrecord bepalen wij of wij voor uw bedrijf garant kunnen staan en tot welke maximale limiet. Onder deze limiet kunt u vervolgens meerdere garanties aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie nodig of een garantiefaciliteit aanvragen?

Wij helpen u graag persoonlijk verder. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. U kunt ook een terugbelverzoek indienen!

Telefoon

+31 (0)20 - 553 20 10
+31 (0)20 - 553 20 18

pijl Bel mij terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.