Market Monitor Chemie - Spanje 2017

Market Monitor

  • Spanje
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

Verwacht wordt dat de productie in 2017 en 2018 met 2,5% zal groeien. De voorbije 12 maanden bleven de winstmarges stabiel, vooral dankzij de lagere volatiliteit van de olieprijzen.

  • In 2016 steeg de productie van chemicaliën in Spanje met 3%, terwijl de omzet met slechts 1,7% groeide (tot EUR 59 miljard), vooral door de lagere internationale verkoopprijzen. Verwacht wordt dat de productie in 2017 en 2018 met 2,5% zal groeien. De voorbije 12 maanden bleven de winstmarges stabiel, vooral dankzij de lagere volatiliteit van de olieprijzen. Dit zou ook het geval moeten zijn in de tweede helft van 2017 en in 2018.
  • De afgelopen jaren zagen chemiebedrijven over het algemeen hun toegang tot bankleningen verbeteren, zowel voor financieringen op korte termijn (beheer van het werkkapitaal) als voor faciliteiten op lange termijn (dat wil zeggen financiering van kapitaaluitgaven). De hefboomwerking van bedrijven in deze sector is doorgaans laag.
  • Facturen in de Spaanse chemiesector worden na gemiddeld 60 dagen voldaan. De laatste jaren was het aantal betalingsachterstanden en faillissementen zeer laag; verwacht wordt dat dit zo blijft in de eerste helft van 2017 en in 2018, dankzij de vrij stabiele grondstoffenprijzen en de positieve vooruitzichten voor de Spaanse economie, die met 2,8% zou moeten groeien in 2017 en met 2,2% in 2018.
  • Ons acceptatiebeleid voor alle belangrijke chemische deelsectoren blijft voorlopig soepel. We gaan voortdurend na hoe het genereren van cashflow bij bedrijven wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen en hoe ze prijswijzigingen kunnen doorrekenen aan de eindklant. We besteden bijzondere aandacht aan bedrijven met een hoge schuldenlast; we beoordelen de ontwikkeling van hun schuldenlast en de redenen van elke sterke stijging van de schulden.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.