Market Monitor Spanje - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Spanje
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

De positieve vooruitzichten op het vlak van vastgoed doen vermoeden dat de meubelverkoop verder zal groeien in 2017.

  • In 2016 liet de verkoop van duurzame consumptiegoederen een verdere stijging noteren, dankzij de solide groei van het bbp en de particuliere consumptie, het grotere consumentenvertrouwen, de lage inflatie en de toegenomen beschikbaarheid van consumentenkredieten. In 2016 steeg de Spaanse detailhandelverkoop met 2,6% op jaarbasis. Verwacht wordt dat de verkoop van duurzame consumptiegoederen blijft groeien in 2017, zij het trager dan vorig jaar, door de verwachte vertraging van de groei van de particuliere consumptie en detailhandelverkoop, tot respectievelijk 2,2% en 1,1%.
  • Het herstel van het vastgoedsegment had een positieve invloed op de verkoop op het vlak van woninginrichting. Ondanks een vertraging in de tweede helft van 2016, blijft de omzetgroei toch solide. De positieve vooruitzichten op het vlak van vastgoed doen vermoeden dat de meubelverkoop verder zal groeien in 2017.
  • In 2016 steeg de verkoop van grote huishoudelijke apparaten (witgoed) met 3,8% in waarde. Een vertraging van de verkoop in de tweede helft van 2016 leidde tot lagere verkoopprijzen. In 2017 zou de omzet opnieuw moeten aantrekken, maar onder het niveau van 2016 blijven.
  • De winstmarges in de detailhandel in duurzame consumptiegoederen bleven over het algemeen stabiel in 2016, na een stijging in 2015. Betalingen in de sector gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen; ze kunnen echter oplopen tot meer dan 120 dagen, afhankelijk van de marktmacht van individuele retailers. Het betalingsgedrag in de sector was relatief  goed in 2016; er worden geen grote veranderingen verwacht, aangezien de algemene prestatievooruitzichten positief blijven. Ook het aantal insolventies bleef stabiel, er wordt geen grote toename van het aantal faillissementen verwacht.
  • Ons acceptatiebeleid blijft positief tot neutraal voor alle deelsectoren, gezien de verdere groei die in 2017 wordt verwacht. De concurrentie op de markt blijft echter zwaar en de vertraging van de omzetgroei sinds de tweede helft van 2016 moet worden gemonitord. Ook blijft de sector sterk afhankelijk van consumentenkredieten. Het huidige economische herstel in Spanje blijft gevoelig voor tegenslagen in een volatieler internationaal klimaat.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.