Landenrapport Spanje 2017

Market Monitor

 • Spanje
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Het herstel van de Spaanse economie won verder aan kracht in 2016, met een bbp-groei van weer meer dan 3%. Voor 2017 wordt een economische groei van 2,4% voorspeld.

Landenrapport Spanje WE 2017 - OverzichtLandenrapport Spanje WE 2017 - Vooruitzichten

De insolventieomgeving

Nieuwe verbetering van insolventie verwacht in 2017, maar cijfers blijven hoog

Het insolventiepeil was een duidelijke spiegel van het economische klimaat, met een hoge jaar-op-jaar stijging in 2012 en 2013. Dit had vooral te maken met de terugval van de interne vraag en de algemeen hoge druk op de liquiditeit van bedrijven door hun beperkte mogelijkheden voor externe financiering.

Dankzij het economisch herstel sinds 2014 begon het aantal faillissementen echter opnieuw te dalen en deze positieve trend zal naar verwachting aanhouden, met een verwachte daling van het aantal bedrijfsfaillissementen met 8% in 2017. Het aantal faillissementen blijft met ongeveer 4.400 hoog, omdat men nog altijd niet helemaal hersteld is van de stijgingen sinds 2008, toen ongeveer 3.000 faillissementen werden genoteerd.

Landenrapport Spanje WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Het economische herstel houdt aan

Landenrapport Spanje WE 2017 - BBP

Het herstel van de Spaanse economie won verder aan kracht in 2016, met een bbp-groei van weer meer dan 3%. Voor 2017 wordt een economische groei van 2,4% voorspeld. De consumptie door huishoudens blijft immers robuust (hoewel de positieve gevolgen van lagere energieprijzen, fiscale stimulansen en hervormingen in de inkomstenbelastingen in 2016 wegebben) en de werkloosheid daalt verder. Er wordt verwacht dat in 2017 zowel reële investeringen in vaste activa als de industriële productie solide zullen blijven en dat de exportgroei zal versnellen. Na drie jaar deflatie van de consumentenprijzen, zal er naar verwachting weer sprake zijn van inflatie.

Landenrapport Spanje WE 2017 - Export

Huishoudens en bedrijven hebben hun schuldenlast in 2016 verder kunnen afbouwen. Beide zitten echter nog steeds boven het gemiddelde in de eurozone en hebben dus nog een weg te gaan.

Spaanse banken hebben op het vlak van de kwaliteit van hun activa en kapitaal in 2016 weer aan veerkracht gewonnen. Dit neemt niet weg dat het niveau van niet-rendabele leningen hoog blijft in vergelijking met andere EU-leden. Op één uitzondering na hebben de Spaanse banken de stresstest voor 2016 van de Europese Bankautoriteit doorstaan.

In juli 2016 heeft de Europese Commissie Spanje twee jaar extra gegeven, tot 2018, om het begrotingstekort tot onder de 3% te krijgen. Voor 2016 wordt een begrotingstekort van 3,5% voorspeld, gevolgd door een daling tot 3,0% van het bbp in 2018.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.