Supplier Information

Zie voor details over bepaalde Atradius-kantoren in die landen onze contactgegevens.


Atradius N.V. is de moedermaatschappij van de Atradius Groep
Adres:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland

Tel.: +31 (0)20 553 9111
Fax: +31 (0)20 553 2811  
E-mail: customerservice.nl@atradius.com

Kamer van Koophandel registratienummer (Amsterdam): 34196963
Btw-nummer: 8126.11.378.B.01


Raad van Bestuur van Atradius N.V. en Atradius Credit Insurance N.V.:
Isidoro Unda (Voorzitter)
Andreas Tesch
Chris van Lint
Dominique Charpentier
Claus Gramlich-Eicher

Toezichthoudende autoriteiten voor de verzekeringsactiviteiten van Atradius (tenzij anders vermeld onder Supplier Information op websites van Atradius met betrekking tot specifieke landen):


De Nederlandsche Bank N.V.
Adres:
Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam 
Nederland
Tel.: +31 (0)20 524 91 11 
Fax: +31 (0)20 524 25 00
Website: http://www.dnb.nl/home/index.jsp

Autoriteit Financiële Markten

Adres:
Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam 
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
Nederland 
Tel.: +31 (0)20 797 2000
Fax: +31 (0)20 797 3800
Website: http://www.afm.nl

Registratienummer bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten):
Atradius Credit Insurance N.V.: 12000488

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.