Market Monitor Machines Polen 2017

Market Monitor

  • Polen
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

In 2017 en 2018 zou het Poolse BBP met meer dan 3% groeien, dankzij een solide consumentenvraag, toenemende bedrijfsinvesteringen en toegenomen investeringen gekoppeld aan EU-financiering.

In 2017 en 2018 zou het Poolse BBP met meer dan 3% groeien, dankzij een solide consumentenvraag, toenemende bedrijfsinvesteringen en toegenomen investeringen gekoppeld aan EU-financiering. Deze investeringsgroei zou de Poolse machinesector moeten helpen, aangezien enkele belangrijke deelsectoren het de voorbije twee jaar moeilijk hadden.

Het segment van de mijnbouwmachines leed onder de baisse in de Poolse mijnbouwsector sinds 2012, met een sterke daling van de investeringen tot gevolg (met maar liefst 45% in 2015). Bovendien lieten bedrijven die leveren aan de mijnbouwsector, langere gemiddelde betalingstermijnen en betalingsachterstanden optekenen. Als gevolg hiervan boekten veel producenten van mijnbouwmachines slechtere financiële resultaten en een krappe liquiditeit, wat voor meer insolventies zorgde in 2015 en 2016. De recente stijging van de olieprijzen zorgde echter voor een beter betalingsgedrag vanwege mijnbouwbedrijven, terwijl grote producenten van mijnbouwmachines hun export konden opdrijven om de teruglopende binnenlandse vraag te compenseren.

Dankzij EU-subsidies was er de voorbije jaren een grote vraag naar landbouwmachines. Door politieke problemen rond de uitbetaling van EU-subsidies aan landbouwers sinds het einde van 2015 stelden veel landbouwbedrijven echter hun aankopen van landbouwmachines (tractors, trailers) uit. Het gevolg hiervan was een sterke daling van de verkoop van machines in 2015 en 2016. Dit leidde tot grotere voorraden en een stijgend aantal wanbetalingen in dit segment. Als deze zwakke vraag zou aanhouden, kunnen sommige verdelers van landbouwmachines het zeer moeilijk krijgen.

Door de slechtere resultaten en marges, naast het grotere aantal betalingsachterstanden en insolventies, blijft ons acceptatiebeleid voor de machinesector restrictief, vooral voor
bedrijven die leveren aan de mijnbouw- en landbouwsector. We besteden ook bijzondere aandacht aan exportgerichte bedrijven die afhankelijk zijn van de verkoop aan Rusland;
de vraag blijft daar immers zwak en Russische overheden kiezen doorgaans voor in Rusland gemaakte goederen bij hun openbare aanbestedingen. Het valt nog af te wachten in hoeverre de Poolse machinesector zal profiteren van de verwachte groei en toename van de investeringen de komende jaren.

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 


 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Machines oktober 2017 (1.2MB PDF)

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.