Market Monitor Chemie Polen 2017

Market Monitor

  • Polen
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

  • Solide groei verwacht in 2017
  • Weinig faillissementen
  • Enkele problemen in de deelsector petrochemie

Volgens het Poolse Centraal Bureau voor de Statistiek groeide de productie van chemicaliën met 2,2% in 2016. Gelet op de verwachte groei van het Poolse bbp met 3,6% in 2017 en het aanhoudende economische herstel in de eurozone, wordt dit jaar een verdere groei van de chemische productie verwacht. In de eerste helft van 2017 steeg de productie van chemicaliën met 6,7% (uitgedrukt in constante prijzen), vergeleken met het voorgaande jaar. Het gunstige economische klimaat en de nog altijd lage olieprijs hebben een positieve impact op de winstmarges van chemiebedrijven. In 2017 stegen de energieprijzen echter, wat een negatieve impact had. Over het algemeen zullen de winstmarges van bedrijven in 2017 stabiel blijven.

Bedrijven in de Poolse chemiesector hebben een gemiddelde hefboomwerking. Veel bedrijven gebruiken investeringskredieten om bepaalde investeringsprojecten rond innovatie te financieren. Poolse banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan de chemiesector. De Poolse referentierentevoet is al twee jaar lang laag (1,5%); de lagere rentevoeten voor leningen hebben chemiebedrijven ertoe aangezet om hun investeringsactiviteiten te financieren met bankleningen. Aangezien men voor 2017 geen sterke stijging van de rentevoeten verwacht, is de kans klein dat financieringskosten nadelige gevolgen zullen hebben voor de financiële toestand of de bedrijfsresultaten van bedrijven.

Facturen in de Poolse chemiesector worden na gemiddeld 30-60 dagen voldaan, maar dat kan oplopen tot 180-240 dagen voor seizoensproducten (bijvoorbeeld meststoffen). De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en het aantal wanbetalingen en faillissementen laag. Gezien de solide prestaties van de chemische sector in 2017, verwacht men geen toename van het aantal faillissementen.

Vanwege de solide prestaties in 2016 en de verwachte prestaties in 2017 blijft ons acceptatiebeleid voor de chemische sector over het algemeen open. We staan echter voorzichtiger tegenover kleine groothandelaren en kleine ketens van tankstations in de deelsector petrochemie, omwille van de vroegere grijze brandstoffenhandel, die tot meer controles op de accijnzen en btw heeft geleid.

Bij het accepteren van chemiebedrijven kijken we vooral naar de impact van veranderingen in de grondstoffenprijzen op de omzet en rentabiliteit van bedrijven, aangezien de grondstoffenkosten een groot deel van de totale kosten van producenten van chemicaliën vertegenwoordigen. Dit betekent dat veranderingen op bepaalde grondstoffenmarkten (beschikbaarheid en prijs) grote gevolgen hebben voor de activiteiten en financiële prestaties van bedrijven.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.