Landenrapport Duitsland 2017

Landenrapport

 • Duitsland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Particuliere consumptie blijft een belangrijke drijvende kracht voor groei in 2017

Landenrapport Duitsland WE 2017 - OverzichtLandenrapport Duitsland WE 2017 - Voouitzichten

De insolventieomgeving

Geen verdere daling in faillissementen verwacht in 2017

Als gevolg van Duitslands goede economische prestaties sinds 2010 is het aantal faillissementen er jaarlijks gedaald. In 2016 nam dit af met 6,9%, tot ongeveer 21.500 gevallen. Wel hadden schuldeisers in 2016 maar liefst 27,4 miljard euro aan vorderingen openstaan, tegenover 17,3 miljard euro in 2015, dit omdat er grotere bedrijven met een zwaardere economische impact failliet zijn gegaan. In 2017 zit er geen substantiële daling van het aantal faillissementen zoals we die gezien hebben in de voorbije jaren aan te komen.

Landenrapport DuitslandWE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Particuliere consumptie blijft een belangrijke drijvende kracht
voor groei in 2017

Landenrapport Duitsland WE 2017 - BBP

De Duitse economie blijft veerkrachtig en noteerde een prima groeipercentage van 1,8% in 2016. Net als in 2015 was de consumptie van huishoudens die met 1,8% toenam een belangrijke stimulans (in tegenstelling tot eerdere jaren, toen de economische groei vooral door export tot stand kwam). De stijging van de consumentenprijzen met meer dan 2% zal de groei van de particuliere consumptie in 2017 naar verwachting wat vertragen. Toch blijft deze min of meer op peil door de stijging van de lonen en de dalende werkloosheid.

Landenrapport Duitsland WE 2017 - Export

De export zal volgens de verwachtingen verder aantrekken omdat de wereldwijde vraag omhoog gaat en het herstel in de eurozone zich doorzet. Tegelijkertijd zullen de overheidsuitgaven en de industriële productie verder toenemen. Ondanks dit alles nemen de bedrijfsinvesteringen relatief beperkt toe.

De federale regering heeft sinds 2015 kleine begrotingsoverschotten gehaald, vooral dankzij hogere belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de regering. Verwacht wordt dat ook in 2017 en 2018 een begrotingsoverschot zal worden gerealiseerd. Wel zouden de overheidsuitgaven afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen van september 2017 in 2018 en ook daarna
verder kunnen toenemen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.