Market Monitor Machines Denemarken 2017

Market Monitor

  • Denemarken
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

De voorbije 2-3 jaar liet de exportgerichte Deense machine-/ technische sector goede cijfers optekenen. De voorbije 12 maanden stegen de winstmarges voor ongeveer 60% van de bedrijven in deze sector.

De voorbije 2-3 jaar liet de exportgerichte Deense machine-/ technische sector goede cijfers optekenen. De voorbije 12 maanden stegen de winstmarges voor ongeveer 60% van de bedrijven in deze sector; voor 2017 en 2018 wordt een verdere stijging verwacht, aangezien de toegevoegde waarde van deze sector verder zou  groeien in 2017 en 2018, met ongeveer 1%-2% per jaar. Deze groei is te danken aan exporteurs van producten voor energieoptimalisatie die o.a. worden gebruikt bij verwarming, koeling en waterzuivering. Dit geldt ook voor bedrijven die leveren aan de wereldwijd groeiende windturbinesector en voor producenten van machines voor de automatisering van het productieproces.

Dat gezegd zijnde hebben sommige machinesegmenten het nog altijd moeilijk. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die afhankelijk zijn van de offshore olie- en gassector; die presteerden zwak in 2016. Er zijn echter tekenen die op een herstel wijzen, dankzij de stabilisering van de olie- en metaalprijzen, waardoor de vraag naar machines weer zou aantrekken.

De vooruitzichten voor producenten van landbouwmachines blijven zwak, wegens de beperkte investeringen in de Europese landbouwsector. Dat gezegd zijnde is er dankzij de recente stijging van de prijzen voor melk/gewassen/vlees ruimte voor enig  optimisme, terwijl de financieringsomstandigheden voor Deense landbouwers erop vooruitgaan.

Betalingen in de Deense machinesector gebeuren na gemiddeld een 90-tal dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed. Het aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies zou stabiel blijven in 2017 en 2018. Een lichte toename van het aantal wanbetalingen kan echter niet worden uitgesloten, aangezien de  nieuwe EU-wetgeving een snellere herstructurering van bedrijven in moeilijkheden toelaat. Insolventies in de machinesector zien we vooral bij kleine spelers die te afhankelijk zijn van enkele grote klanten, in combinatie met hoge productiekosten en waarbij een restrictieve toegang tot bankleningen de liquiditeit onder druk zet. We volgen kleine spelers dan ook nauwlettender op, terwijl ons acceptatiebeleid voor de sector over het algemeen open tot neutraal blijft.

 

 

Dynamicline


 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.