Market Monitor Voeding Australië 2018

Market Monitor

  • Australië
  • Voeding

19 dec 2018

De Australische voedselproductie is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De belangrijkste drijfveren waren de bevolkings- en inkomensgroei en veranderingen in smaak en voorkeuren.

De Australische voedselproductie is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De belangrijkste drijfveren waren de bevolkings- en inkomensgroei en veranderingen in smaak en voorkeuren.

De hogere inputkosten in Australië hebben de laatste jaren wel de druk op de marges verhoogd, met als extra negatief effect een recente droogte. In 2019 zullen de winstmarges van voedingsbedrijven naar verwachting verder dalen. Prijsoorlogen komen vrij vaak voor in de foodretailsector, waar grotere spelers concurreren voor marktaandeel door de prijzen te drukken, wat leidt tot krappere marges voor producenten. Als gevolg hiervan zijn er regelmatig fusies en overnames onder voedselproducenten om schaalvoordelen te behalen.

Hoewel de schuldenlast van voedingsbedrijven over het algemeen hoog is, zijn de financieringsvoorwaarden in de sector goed,  aangezien de agrovoedingssector een van de belangrijkste  bijdragers is aan het bbp in Australië. Banken zijn over het algemeen bereid om leningen toe te staan aan de sector.

Het aantal wanbetalingen in de sector is in 2018 toegenomen en zal naar verwachting in de komende zes maanden verder toenemen. Aangezien de droogte in Australië de marges van de spelers in de sector onder druk heeft gezet als gevolg van de hogere inputkosten, hebben veel spelers moeite om de rentabiliteitsdrempel te bereiken en hebben sommige spelers verliezen geleden. Dat gezegd hebbende, wordt verwacht dat het  insolventieklimaat stabiel zal blijven, zonder dat er een grote stijging wordt verwacht.

market monitor voeding Australië BBP 2018

Ons huidige acceptatiebeleid blijft over het algemeen open, terwijl we de toekomstige effecten van de huidige droogte op de sector in de gaten houden. We zijn zeer open voor het drankensegment, dat voornamelijk bestaat uit gevestigde spelers met solide financiële middelen. We blijven open voor food-retail, ondanks de lagere winstmarges en felle concurrentie, omdat de vraag hoog zal blijven.

Ons acceptatiebeleid staat over het algemeen open tot neutraal voor bedrijven in het zuivelsegment. De vraag blijft naar verwachting hoog, vooral voor babymelk in Azië (vooral China), maar de marktomstandigheden zijn volatiel. Aangezien voedselhandelaren en groothandelaren doorgaans zeer gevoelig zijn voor de veranderingen in de grondstofprijzen en de gevolgen daarvan voor de marges, hebben we meestal een meer conservatieve strategie voor deze spelers.

Market monitor Voeding Australië Vooruitzichten 2018

De vleessector wordt beperkt ondersteund als gevolg van een krap aanbod, hoge prijzen en hogere inputkosten, veroorzaakt door de huidige droogte aan de Australische oostkust. We zijn zeer restrictief ten opzichte van kopers die zich bezighouden met de verwerking van varkensvlees als gevolg van een daling van de prijzen af boerderij aan het begin van 2018 tot een niveau waarop de boeren moeite hadden om de rentabiliteitsdrempel te bereiken. Als de ongunstige weersomstandigheden aanhouden, verwachten we dat de prestaties van de kopers in het vleessegment verder zullen verslechteren.

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.