Market Monitor ICT Australië 2018

Market Monitor

 • Australië
 • Electronica/ICT

12 jun 2018

De markt is zeer competitief wat de segmenten distributie, retail en systeemintegratie betreft. Maar ICT is over het algemeen een rendabel segment met stabiele marges.

 • Market Monitor Bouw Australië 2018 - imageIn 2018 en 2019 verwacht men een verdere groei van de Australische ICT-markt. Zowel de regionale als federale overheden blijven belangrijke investeerders in IT-projecten, gepaard gaande met ICT-uitgaven voor bedrijven en consumenten, allebei gedreven door economische groei en technologische ontwikkelingen.
   
 • De markt is zeer competitief wat de segmenten distributie, retail en  systeemintegratie betreft. Maar ICT is over het algemeen een rendabel segment met stabiele marges. Wat de deelsectoren betreft, zijn de ICT-retailmarges kleiner dan de marges van systeemintegreerders met een toegevoegde waarde.
   
 • Veel ICT-bedrijven torsen een zware schuldenlast, ofwel via debiteurenfinanciering om hun werkkapitaal te beheren ofwel via termijnleningen. Banken zijn bereid om leningen toe te staan aan de sector. Een gezonde cashflow is belangrijk voor ICT-bedrijven; veel bedrijven vergroten hun marges door facturen snel te betalen. Een goede financiering van het werkkapitaal is dan ook vrij belangrijk.
   
 • Market Monitor Bouw Australië 2018 - vooruitzichten Over het algemeen gebeuren betalingen in de ICT-sector 30 à 60 dagen na de factuurdatum of 30 à 45 dagen einde maand. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en het aantal insolventies laag. Voor 2018 worden geen grote veranderingen verwacht.
   
 • Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open voor alle ICT-deelsectoren. Het segment IT-producenten en -diensten doet het over het algemeen goed, met rendabele bedrijven, terwijl veel bedrijven in het segment  telecommunicatie financieel sterk staan. In tegenstelling tot deze segmenten
  staan we voorzichtiger tegenover ICT-retailers. Deze deelsector is immers verantwoordelijk voor de meeste kredietverzekeringsclaims in de sector.
   
 • Voor een hogere dekking maken we doorgaans gebruik van het Personal Property Security Register of andere risicobeperkende maatregelen, waaronder een Director’s Guarantee, indien nodig.

Dynamicline
 

(Image) (NL) MM ICT 2018Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.