Market Monitor ICT - Nederland 2016

Market Monitor

 • Nederland
 • Electronica/ICT

16 jun 2016

Het aantal insolventies blijft hoog vergeleken met andere sectoren.

 • De Nederlandse ICT-sector zal naar verwachting verder groeien in 2016 dankzij het aanhoudende economische herstel in het land (het bbp zou met 1,6% moeten stijgen in 2016) en de toenemende koopkracht. Een andere drijvende kracht achter de groei van ICT zijn de toenemende bedrijfsinvesteringen in oplossingen voor cloud computing en big data.
   
 • De sector wordt gekenmerkt door een scherpe prijserosie en zware concurrentie, vooral in het segment van de ICT-groothandel. De markt in deze deelsector wordt nog verder geconcentreerd. Hoewel de marges onder druk staan, weten de meeste ICT-bedrijven toch nog een solide winst te boeken.
   
 • Hoewel ICT-bedrijven doorgaans veel behoefte hebben aan bankleningen, zijn banken wel bereid om krediet te verstrekken aan ICT-bedrijven.
   
 • Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen en de betalingsachterstanden zouden de komende maanden stabiel moeten blijven.
   
 • Het aantal insolventies blijft hoog vergeleken met andere sectoren. Dit klimaat zou in 2016 moeten verbeteren, na een lichte achteruitgang in 2015.
   
 • Ons acceptatiebeleid blijft doorgaans open en we beoordelen en bepalen de risico‚Äôs van geval tot geval. We stellen zeer hoge eisen aan financiële informatie van ICT-afnemers, aangezien veel bedrijven in deze sector met krappe marges en zware concurrentie te maken hebben.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.