Landenrapport Nederland 2016

Landenrapport

  • Nederland
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

28 apr 2016

Dankzij het economisch herstel sinds 2014 begon het aantal faillissementen opnieuw te dalen, en verwacht wordt dat dat aantal verder zal afnemen in 2016, tot ongeveer 5.100 faillissementen.

 

Overzicht Nederland WE 2016

 

Vooruitzichten prestaties Nederlandse sectoren

 

Vooruitzichten Nederland WE 2016

 

De insolventieomgeving

Bedrijfsfaillissementen dalen naar verwachting verder in 2016

Door de economische vertraging in 2012 en 2013 steeg het insolventiepeil sterk. Dankzij het economisch herstel sinds 2014 begon het aantal faillissementen opnieuw te dalen, en verwacht wordt dat dat aantal verder zal afnemen in 2016, tot ongeveer 5.100 faillissementen. Dit cijfer is wel nog altijd hoger dan in 2008, het jaar waarin de wereldwijde kredietcrisis begon.

 

Insolventiepeil Nederland WE 2016

 

Economische situatie

Het herstel zal zich naar verwachting doorzetten in 2016

Reële groei Nederland WE 2016

Verwacht wordt dat het herstel van de Nederlandse economie zich in 2016 zal doorzetten, zij het trager dan in 2015, met een stijging van 1,4%. De economie blijft profiteren van de lagere olieprijzen, wat zowel consumenten als bedrijven ademruimte geeft. De particuliere consumptie zal naar verwachting blijven groeien in 2016 (omhoog met 1,3%), doordat de koopkracht van huishoudens toeneemt, wegens de vertraagde impact van een pakket maatregelen van EUR 5 miljard, met belastingverlaging, lage inflatie en een stijging van de reële lonen. De werkloosheid zal bovendien naar verwachting tot onder 7,5% zakken. De
Nederlandse bbp-groei houdt ook aan door toenemende investeringen en een herstel in de industriële productie. Verwacht wordt dat de export ook zal groeien, maar trager dan in 2015.

 

 

 

 

Begrotingssaldo Nederland WE 2016

De Nederlandse regering heeft een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om het begrotingstekort terug te dringen. Het doel is te bezuinigen door minder uit te geven in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, en meer overheidsinkomsten te creëren. Er wordt verwacht dat het begrotingstekort onder de Maastricht-drempel van 3% zal blijven in 2016 en 2017, en dat de staatschuld zal blijven dalen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.