Market Monitor Bouw Hongarije 2018

Market Monitor

  • Hongarije
  • Bouw

13 feb 2018

In 2017 steeg het aantal wanbetalingen en voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht, doordat veel kleine bedrijven financieel zwak staan en met lage contractprijzen en stijgende loonkosten kampen.

  • De vraag in de Hongaarse bouwsector blijft groot. In 2017 groeide de toegevoegde waarde met 3,4% en tegen eind 2017 steeg het aantal ontvangen orders met 110% op jaarbasis.

 

  • De winstmarges van bouwbedrijven zijn klein, vooral vanwege de zware concurrentie op de markt en contracten met lage prijzen. Hoewel de marges verbeterden in 2017, verwacht men voor 2018 een lichte daling door de stijgende grondstoffenprijzen en hogere loonkosten.

 

  • Zowel de schuldenlast als de afhankelijkheid van bankleningen zijn groot in de Hongaarse bouwsector. Veel kleine bedrijven zijn ondergekapitaliseerd en hebben externe financiering nodig, maar slechts een klein deel ervan is kredietwaardig. Ondanks het feit dat banken sinds 2016 meer bereid zijn om leningen te verstrekken, zijn de kredietvoorwaarden nog altijd streng. De rentevoeten voor woonkredieten zijn dan wel gedaald, maar banken verkiezen nog altijd kantoorprojecten boven residentiële projecten.

 

  • Facturen in de bouwsector worden na gemiddeld 60-120 dagen voldaan. Het betalingsgedrag was vrij slecht de voorbije twee jaar, met een groot aantal late betalingen. In 2017 steeg het aantal wanbetalingen en voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht, doordat veel kleine bedrijven financieel zwak staan en met lage contractprijzen en stijgende loonkosten kampen.

 

  • Het aantal insolventies is zeer groot, vergeleken met andere Hongaarse sectoren, en tal van kleine bedrijven in de bouwsector hebben een zeer korte levensduur. Kleine spelers zijn vaak niet in staat om de nodige efficiëntieverbeterende investeringen te doen om zich te handhaven op de markt. Verwacht wordt dat het aantal insolventies in de bouwsector in 2018 5%-10% zal stijgen.

 

  • Ondanks de positieve prestaties van de sector in 2017 en een geschatte omzetgroei van 10% in 2018 is ons acceptatiebeleid neutraal tot restrictief, gelet op de vele kleine en ondergekapitaliseerde bedrijven die actief zijn op de markt.

 

  • In het segment woningbouw vormen de prijsinflatie van vastgoed en de toenemende bedrijfskosten een risico, terwijl er onzekerheid blijft bestaan over een mogelijke btw-verhoging voor woningbouw (van 5% naar 27% in 2019). We zijn echter minder restrictief wat het publieke bouwsegment betreft. Na een laag niveau in 2016 liet het aantal openbare aanbestedingen met EU-steun (wegen, spoorwegen, civiele techniek) onlangs opnieuw een stijging zien.

 

Dynamicline

 

Download

 

Rapport market monitor

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Download icoon

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.