Market Monitor Hongarije - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Hongarije
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

In 2017 zou de detailhandel in duurzame consumptiegoederen verder moeten groeien, maar minder sterk.

  • De voorbije drie jaar boekte de Hongaarse detailhandel in duurzame consumptiegoederen een groei van meer dan het EU-gemiddelde. In 2016 steeg de non-food retailverkoop met 6,8%, dankzij een solide groei van de particuliere consumptie met 4%, die het gevolg was van een lage inflatie en toenemende werkgelegenheid.
  • In 2017 zou de detailhandel in duurzame consumptiegoederen verder moeten groeien, maar minder sterk, terwijl de groei van de particuliere consumptie enigszins zal vertragen.
  • De markt voor duurzame consumptiegoederen wordt gekenmerkt door een grote prijsconcurrentie, die is toegenomen door het grotere belang van online verkoop; die steeg met 24% in 2016. Online transacties waren goed voor 3,9% van de volledige detailhandel in 2016, tegenover 3% in 2015. Doordat de toegenomen prijsconcurrentie momenteel meer dan gecompenseerd wordt door de toename van de vraag, blijven de winstmarges van bedrijven verbeteren.
  • Retailers proberen hun voorraden op een beheersbaar niveau te houden, maar sommige spelers zijn onvoldoende gekapitaliseerd en hebben dan ook behoefte aan extra financiering door banken of leveranciers. Banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan deze sector.
  • Betalingen in de Hongaarse detailhandel in duurzame consumptiegoederen gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het aantal betalingsachterstanden neemt niet toe, maar de huidige toestand in de meubelsector is wel zorgwekkend; bijna 3% van alle facturen wordt pas na meer dan 90 dagen betaald. Het aantal insolventies in deze sector is te vergelijken met andere Hongaarse sectoren en voor 2017 wordt geen stijging verwacht.
  • Net als in 2016 hanteren we een over algemeen open acceptatiebeleid voor huishoudelijke apparatuur en een neutraal beleid voor meubelen en textiel. We concentreren ons doorgaans op de achtergrond van de eigenaars/directie en de belangrijkste trends op het vlak van verkoop en rentabiliteit.
  • Belastingontwijking/belastingfraude is een probleem in deze sector, door het feit dat de Hongaarse btw van 27% een van de hoogste ter wereld is. Een snelle reactie is dan ook nodig wanneer zich ongewone gebeurtenissen voordoen in verband met een koper (bijvoorbeeld een plotselinge verandering van naam, eigenaar, managementstructuur, hoge dividenden, een verdacht hoge omzet- of winststijging, enzovoort).
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.