Market Monitor Automotive België 2017

Market Monitor

  • België
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

• De Belgische autosector is goed voor 1% van het Belgische bbp. Hoewel de productie licht daalde in 2016 (-2,4%).

  • De Belgische autosector is goed voor 1% van het Belgische bbp. Hoewel de productie licht daalde in 2016 (-2,4%, tot ongeveer 400.000 voertuigen), stegen de binnenlandse registratie of de verkoop van nieuwe auto’s met 8,1% op jaarbasis in 2016. Voor 2017 wordt een verdere groei verwacht (in de eerste helft van 2017 stegen de registraties van nieuwe personenauto’s met 4% op jaarbasis, volgens de Belgische automobielfederatie FEBIAC). 

 

  • Naast enkele grote assemblagefabrieken telt België ook een groot aantal exportgerichte fabrikanten van hoogwaardige onderdelen met goede zakelijke mogelijkheden, gelet op de stijgende wereldwijde vraag naar auto-elektronica en geavanceerde technologie. Dat gezegde zijnde, zou het toenemende belang van Big Data en ingebedde technologie/elektronica, samen met het wereldwijde concentratieproces dat nu bezig is in de sector, op middellange termijn tot meer fusies en overnames moeten leiden bij Belgische autobedrijven.
  • De winstmarges in de Belgische auto-industrie zijn doorgaans bevredigend en blijven in 2017 naar verwachting stabiel. Hoewel veel bedrijven langlopende schulden hebben, kunnen ze op de banken rekenen.

 

  • De afgelopen twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector goed; ook is het aantal late betalingen en insolventies laag. Het aantal betalingsachterstanden zowel als het aantal faillissementen is gedaald sinds eind 2016 en we verwachten de komende maanden geen verslechtering.

 

  • We beschouwen het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van de Belgische autosector als ‘Goed’ en ons acceptatiebeleid blijft open voor alle deelsectoren.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.