Landenrapport Belgie 2017

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

De economische groei zal in 2017 met 1,4% naar verwachting bescheiden blijven, waarbij de bestedingen van huishoudens geremd zullen worden door de aanhoudende begrotingsconsolidatie en loonmatigingsm

 

Landenrapport Belgie WE 2017 - Overzicht

 

 

Landenrapport Belgie WE 2017 - Vooruitzichten

 

De insolventieomgeving

Groot aantal faillissementen ondanks daling de afgelopen jaren

Na de sterke stijging in de nasleep van de kredietcrisis van 2008 ging het aantal Belgische faillissementen in de periode 2014-2016 ieder jaar verder omlaag. Verwacht wordt dat dit cijfer ondanks een daling van 6% in 2016, in 2017 slechts zal afvlakken. De faillissementen in de bouw en de detailhandel gaan echter tegen de positieve trend in die in de tweede helft van 2016 is ingezet. Zo zal het aantal bedrijfsfaillissementen, met naar verwachting ongeveer 9.150 gevallen dit jaar, nog altijd hoger liggen dan voor de start van de wereldwijde kredietcrisis van 2008 (ongeveer 7.700 gevallen in 2007).

 

Landenrapport Belgie WE 2017 - Insolventiepeil

 

Economische situatie

Bescheiden groei in 2017, maar hervormingen op komst

 

Landenrapport Belgie WE 2017 - BBP

 

De Belgische economie kende in 2016 een groeivertraging naar 1,3%. Aanleiding was de negatieve invloed op de particuliere consumptie van verhogingen in de indirecte belastingen en een tijdelijke bevriezing van de loonindex waartoe de regering in 2015 had beslist. De economische groei zal in 2017 met 1,4% naar verwachting bescheiden blijven, waarbij de bestedingen van huishoudens geremd zullen worden door de aanhoudende  begrotingsconsolidatie en loonmatigingsmaatregelen. Wel wordt verwacht dat de werkloosheid in 2017 verder zal dalen. De netto-uitvoer zou positief moeten bijdragen aan de Belgische economische prestaties. Doordat België een exportgerichte economie is, zou zijn handelsbalans structureel positief moeten zijn.

 

Landenrapport Belgie WE 2017 - Staatschuld De structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel beginnen hun vruchten af te werpen en zouden de veerkracht en het internationaal concurrentievermogen van de Belgische economie op middellange en lange termijn moeten helpen vergroten.

 

De aanhoudende bezuinigingsmaatregelen zouden zich in 2017 moeten vertalen in een lichte daling van het begrotingstekort. De pensioenhervorming heeft er aanzienlijk toe bijgedragen om het systeem op termijn betaalbaar te houden. De staatsschuld zal echter één van de hoogste in de Europese Unie blijven in termen van de verhouding overheidsschuld/bbp.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.