Market Monitor Consumptiegoederen Vietnam 2018

Market Monitor

  • Vietnam
  • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

Betalingen in de sector gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen. De laatste twee jaar was het betalingsgedrag vrij goed.

 

Marktprestaties in een flits

  • (Image) (NL) Prestatievooruit MM consumptiegoederen Vietnam 2018De vraag naar duurzame consumptiegoederen in Vietnam is goed. De sector profiteert van een sterke groei van de particuliere consumptie, dankzij solide economische prestaties en sterke groei van de lonen. De vooruitzichten op korte termijn zijn positief; in 2018 zou de particuliere consumptie met ruim 6% groeien. Hoewel dit en een groter besteedbaar inkomen de verkoop van duurzame consumptiegoederen zal stimuleren, kan een stijgende inflatie een dempend effect hebben.
  • De concurrentie op de markt is groot, als gevolg van een versoepelde regelgeving rond buitenlandse investeringen, die voor een instroom van buitenlandse retailers zorgt die marktaandeel trachten te veroveren. De winstmarges van de meeste bedrijven zouden echter stabiel blijven in 2018.
  • Betalingen in de sector gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen. De laatste twee jaar was het betalingsgedrag vrij goed. In 2018 zou het aantal wanbetalingen laag blijven, dankzij de solide economische prestaties. Het aantal insolventies is laag, voor 2018 wordt geen stijging verwacht.
  • Omwille van het goede bedrijfsklimaat en de positieve situatie in verband met kredietrisico‚Äôs hanteren we een doorgaans open acceptatiebeleid. Meer voorzichtigheid is echter geboden bij bedrijven met een grote schuldenlast die minder winst boeken dan verwacht. Vooral bedrijven in de segmenten van de huishoudelijke apparaten en groothandel torsen vaak veel schulden, in een klimaat van toenemende kredietgroei, die het gevolg is van lagere rentevoeten. Het risico op een neerwaartse druk op de winstmarges kan worden verergerd door de nog altijd toenemende concurrentie op het vlak van duurzame consumptiegoederen.

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.