Market Monitor Consumptiegoederen Italië 2018

Market Monitor

  • Italië
  • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

De winstmarges van retailers zouden in 2018 onder druk blijven staan, na een dalende trend in 2017.

 

Marktprestaties in een flits

 

  • (Image) (NL) Detailhandel MM consumptiegoederen Italië 2018De particuliere consumptie in Italië groeide met 1,4% in 2017 en zou met 1,2% groeien in 2018; de binnenlandse vraag naar duurzame consumptiegoederen zou met hetzelfde percentage groeien. De vraag naar huishoudelijke apparaten kromp met 1,1% in 2017 en zou laag blijven in 2018. De vraag naar meubelen steeg met ongeveer 2% in 2017 en zal in 2018 verder profiteren van overheidsmaatregelen om de particuliere consumptie te stimuleren.

 

  • De winstmarges van retailers zouden in 2018 onder druk blijven staan, na een dalende trend in 2017. De detailhandel in de duurzame consumptiegoederen blijft zeer competitief, met een matige tot hoge fragmentering, vooral onder kleine en middelgrote spelers. Zwakkere spelers die financieel zwak staan, verdwenen terwijl andere bedrijven met sectorgenoten fuseerden om te overleven. Men verwacht dat het huidige concentratieproces zal doorgaan, gelet op de kleine gemiddelde grootte van Italiaanse retailers ten opzichte van hun Europese tegenhangers en de grote druk van e-commerce op de marges van fysieke winkels.
     
  • (Image) (NL) Prestatievooruit MM consumptiegoederen Italië 2018Betalingen gebeuren doorgaans na 60 à 90 dagen. Voor bedrijven die actief zijn in de detailhandel in duurzame consumptiegoederen, blijft het werkkapitaal de grootste financieringsbron. In 2017 steeg het aantal betalingsachterstanden en insolventies. Voor 2018 verwachten we dat de detailhandel in duurzame consumptiegoederen met grote kredietrisico‚Äôs zal blijven kampen, waarbij het aantal insolventies zal toenemen als gevolg van de aanhoudende concurrentiedruk en liquiditeitsproblemen van enkele spelers. Dit staat in contrast met de evolutie van het aantal insolventies onder Italiaanse bedrijven in het algemeen (het aantal faillissementen in Italië zou met 6% dalen in 2018).
  • We hanteren een voorzichtig acceptatiebeleid voor duurzame consumptiegoederen, vooral wat distributeurs met een lage toegevoegde waarde betreft. Vooral in de traag groeiende segmenten van de huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica zitten er tal van zwakke spelers in de distributieketen die met liquiditeitsproblemen kampen en/ of de kritieke massa missen om op lange termijn te kunnen overleven in een zeer competitieve omgeving. Sommigen zijn misschien niet in staat om de evolutie van de vraag van de consument en de veranderende consumptiepatronen te volgen. Dat gezegd zijnde, profiteert het meubelsegment van de export en overheidsmaatregelen.

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.