Landenrapport Verenigd Koninkrijk 2016

Landenrapport

 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Na een groei van 2,2% in 2015 zal het Britse bbp in 2016 naar verwachting stijgen met 1,9%.

Overzicht VK WE 2016

Vooruitzichten prestaties Britse sectoren

Vooruitzichten VK WE 2016

De insolventieomgeving

Daling in bedrijfsfaillissementen vertraagt naar verwachting in 2016

Sinds 2012 daalt het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk en in 2015 noteerde de UK Insolvency Service een daling van 9,2% in vergelijking met het voorgaande jaar voordien voor het aantal verplichte vereffeningen en vrijwillige vereffeningen door schuldeisers in Engeland en Wales, met 12.855 vastgestelde gevallen. Wij verwachten dat deze trend in 2016 zal vertragen, met een verwachte daling van faillissementen met slechts 1%.

 

Insolventiepeil VK WE 2016

 

Economische situatie

Vertraging van de groei verwacht in 2016

 

Reële groei VK WE 2016

Na een groei van 2,2% in 2015 zal het Britse bbp in 2016 naar verwachting stijgen met 1,9%. De consumentenuitgaven wakkeren nog altijd de economische expansie aan, gesteund door de aanhoudend dalende werkloosheid en lage consumentenprijsinflatie. Maar door de financiële crisis en de vertraging in de wereldhandel heeft de loongroei aan kracht verloren (1,9% in 2015), met mogelijk negatieve gevolgen voor de bestedingen van huishoudens in 2016.

 

 

Industriele productie VK WE 2016

Het sterke pond en de zwakke buitenlandse vraag blijven wegen op de activiteit in de productie. Een sterk pond heeft een negatieve invloed op de Britse export naar de eurozone, nog altijd de belangrijkste handelspartner van het VK, die 40% van zijn export uitmaakt. Dat gezegd zijnde begint de onzekerheid over de uitkomst van het Brexitreferendum in juni 2016 zijn weerslag te hebben op het pond, wat de Britse uitvoerders weer wat ademruimte geeft.

In het huidige economische klimaat lijkt een renteverhoging door de Bank of England van de baan tot 2017.

Uitgebreide bezuinigingsmaatregelen en hogere belastingen sinds 2011 hebben het begrotingstekort langzaam teruggeschroefd naar 4,0% van het bbp in 2015. Maar de overheidsschuld blijft stijgen en zal in 2016 naar verwachting meer dan 83% van het bbp bedragen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.