Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - VK

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

De vooruitzichten voor de verkoop blijven goed; verwacht wordt dat de particuliere consumptie in 2016 met 3% zal stijgen.

  • Consumptie blijft groeien in 2016
  • Marges blijven krap
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen

 

MarketMonitor Overzicht VK

 

In 2015 groeide de Britse non-food detailhandel verder, dankzij de sterke stijging van de particuliere consumptie met meer dan 3%. Volgens het ONS, het Britse Bureau voor de Statistiek, werd in dit segment 4,5% meer gekocht en 2,6% meer uitgegeven, terwijl de gemiddelde winkelprijzen met 1,8% daalden.

De vooruitzichten voor de verkoop blijven goed; verwacht wordt dat de particuliere consumptie in 2016 met 3% zal stijgen. Deze trend kan echter gecompenseerd worden door een verdere daling van de verkoopprijzen.

 

MarketMonitor detailhandel VK

 

Tijdens de laatste economische baisse kende de detailhandel een bijzonder moeilijk bedrijfsklimaat, met een scherpe toename van de insolvabiliteit. Veel bedrijven hadden daar geen antwoord op, vaak omwille van een niet-rendabele winkelportefeuille die de retailers niet konden downsizen.

In 2016 zou de druk op de marges kunnen toenemen, door de invoering van het leefbaar loon, dat tot £7,20 per uur zal stijgen in april 2016 en tot £9 tegen 2020.

Betalingen in de detailhandel voor duurzame consumptiegoederen gebeuren na 60 dagen en we verwachten geen sterke toename van de betalingsachterstanden in de nabije toekomst.

De detailhandel voor duurzame consumptiegoederen kent een gemiddeld percentage wanbetalingen/insolvabiliteit ten opzichte van andere Britse sectoren; we verwachten ook geen grote stijging. Door de zware concurrentie in de Britse detailhandel, het veranderende winkelgedrag, dat wil zeggen een stijgende prijsgevoeligheid en een groeiend percentage online detailhandel, zal de insolvabiliteit blijven toenemen.

 

MarketMonitor duurzame goederen VK

 

We handhaven ons neutraal acceptatiebeleid voor deze sector. Retailers zijn zich goed bewust van kredietverzekeringen en dus doorgaans bereid om vertrouwelijke financiële informatie mee te delen. Zo kunnen we de meest geïnformeerde beslissingen nemen.

Seizoensgebondenheid is een belangrijke factor in de detailhandel, vooral rond kerstmis. Daarom moedigen we onze cliënten actief aan om ruim op voorhand rekening te houden met seizoenspieken, zodat we aan hun vragen tegemoet kunnen komen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.