Aanvullende dekking met QBE

Voor wie is de Atradius QBE Top-Up polis?

De economie lijkt nu gelukkig eindelijk weer iets aan te trekken maar het aantal faillissementen is nog steeds erg hoog. Handelsrisico’s kunnen grillig zijn en de verzekering van (export)transacties voor Nederlandse ondernemingen komt daardoor meer en meer onder druk te staan.

Als kredietverzekeraar beoordelen wij voor onze verzekerden dagelijks vele debiteuren op kredietwaardigheid. Op basis van de beschikbare (financiële) informatie geven wij zoveel mogelijk een dekking af, voor zover het risico dat toelaat. De handel van onze klanten is immers ook onze handel.

De toegenomen onzekerheid over bedrijfsresultaten en marktontwikkelingen kan er echter wel toe leiden dat wij kredietlimieten niet volledig toekennen maar dat wij een kredietlimiet lager vaststellen.

Wij begrijpen dat onze klanten in bepaalde gevallen toch een hogere dekking wensen, ondanks dat wij de maximale kredietlimiet hebben vastgesteld op basis van onze risicoanalyse. Om er voor te zorgen dat kredietlimieten op uitstaande handelsvorderingen binnen bepaalde grenzen tóch volledig kunnen worden verstrekt, is Atradius de samenwerking aangegaan met de Australisch/Britse kredietverzekeraar QBE.

Samenwerking met QBE

Wat houdt de samenwerking met QBE in?

Door ons lager vastgestelde kredietlimieten kunnen met de Atradius QBE Top-Up polis voor een periode van 3 maanden onder bepaalde voorwaarden door QBE worden aangevuld. Dit met maximaal hetzelfde bedrag als de verlaagde of lager vastgestelde kredietlimiet. De Atradius QBE Top-Up polis is beschikbaar voor debiteuren in alle sectoren in nagenoeg alle OESO* landen.

Voor wie is de Atradius QBE Top-Up polis?

De Atradius QBE Top-Up polis is in principe beschikbaar voor al onze klanten, inclusief eventuele medeverzekerden. De Atradius QBE Top-Up polis is niet verkrijgbaar zonder onderliggende Atradius kredietverzekeringspolis of voor klanten met een eigen risico per verzekeringsjaar.

*Mogelijke OESO landen: Australië, België, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Hoe werkt de QBE Top-Up Polis?

Zo werkt de Atradius QBE Top-Up polis

Als een kredietlimiet op een debiteur door ons lager is vastgesteld, kan de kredietlimiet worden aangevuld onder de voorwaarden van de Atradius QBE Top-Up polis. De aanvullende QBE kredietlimiet is maximaal het dubbele van de verlaagde of lager vastgestelde kredietlimiet. Een QBE kredietlimiet heeft normaal gesproken een looptijd van 3 maanden, tenzij wij onze kredietlimiet tussentijds intrekken. Verlagen wij onze kredietlimiet tussentijds dan wordt de aanvullende QBE kredietlimiet evenredig verlaagd. De aanvullende QBE kredietlimiet vervalt na de periode van 3 maanden automatisch, tenzij u een aanvraag doet voor een nieuwe periode van 3 maanden. Een QBE kredietlimiet is geldig voor risico dat ontstaat tijdens de looptijd van de QBE kredietlimiet.

Om ervoor te zorgen dat u hierbij geen onverantwoorde risico’s loopt, kan de mate van de aanvullende QBE dekking variëren. Hiervoor kijken wij onder meer naar de Atradius Buyer Rating. Bij buyer ratings tot en met 50 kan een QBE kredietlimiet worden afgegeven tot €500.000, bij buyer ratings vanaf 51 tot en met 59 kan een QBE kredietlimiet worden afgegeven tot €250.000 en bij buyer ratings vanaf 60 tot en met 64 kan een QBE kredietlimiet worden afgegeven tot €150.000. In sommige gevallen kunnen wij hier van afwijken, bijvoorbeeld bij een verslechtering van het risico.

Bij buyer ratings vanaf 65 is geen QBE kredietlimiet meer mogelijk.

De Atradius QBE Top-Up polis kan ten slotte niet worden gebruikt voor aanvullende dekking op nullimieten.

 

Voorbeeld 1

U vraagt een kredietlimiet van € 200.000 aan op een debiteur. Atradius bepaalt op basis van een zorgvuldige risicoanalyse dat maximaal € 75.000 kan worden gedekt. De QBE kredietlimiet dekt vervolgens maximaal € 75.000, totaal € 150.000.
(NL) QBE Example 1 (Image)
Voorbeeld 2

U vraagt een kredietlimiet van  € 100.000 aan op een debiteur. Atradius bepaalt op basis van een zorgvuldige risicoanalyse dat maximaal € 75.000 kan worden gedekt. Met een aanvullende QBE limiet kan de dekking maximaal € 150.000 bedragen. U neemt echter genoegen met € 25.000  als aanvullende dekking.
(NL) QBE Example 2 (Image)
Voorbeeld 3

Een kredietlimiet van € 25.000 wordt volledig ingetrokken als gevolg van het onverantwoord grote risico op wanbetaling. Bij volledig intrekken van de  kredietlimiet is geen aanvullende QBE dekking mogelijk. Dit geldt overigens ook voor uitgereikte nullimieten.
(NL) QBE Example 3 (Image)

 

Wat kost de QBE Top-Up polis?

De kosten

U blijft uw totale verzekerbare omzet gewoon declareren onder uw Modula polis. De additionele kosten voor de Atradius QBE Top-Up polis bestaan uit:

  • Premie: 0,5 % over iedere toegekende QBE kredietlimiet per debiteur per 3 maanden. Voor de eerste 3 maanden geldt een minimumpremie van € 150 per limiet.
  • Limietkosten: € 25 per nieuw toegekende QBE kredietlimiet (dus niet bij verlengingen).
  • Poliskosten: er worden géén poliskosten in rekening gebracht.

Over de premie is assurantiebelasting verschuldigd. BTW is verschuldigd over de afgegeven QBE kredietlimiet.

Betaling

Atradius brengt de kosten van de Atradius QBE Top-Up polis aan u in rekening. Om gebruik te kunnen maken van de Atradius QBE Top-Up polis dienen deze facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum aan ons te zijn betaald.

Polisvoorwaarden

In grote lijnen gelden de reguliere polisvoorwaarden van de Modula polis voor de Atradius QBE Top-Up polis. Uw Modula polis wordt uitgebreid met de specifieke voorwaarden van de Atradius QBE Top-Up polis.

De QBE Top-Up polis aanvragen

Hoe kunt u de Atradius QBE Top-Up polis aanvragen?

U kunt ons, al dan niet via uw assurantietussenpersoon, verzoeken om gebruik te maken van de Atradius QBE Top-Up polis. Hiervoor kan bij Atradius contact worden opgenomen met uw Account Manager of met Customer Service via 020-553 3355 of customerservice.nl@atradius.com.

Hoe wordt een QBE kredietlimiet aangevraagd?

Een aanvullende QBE kredietlimiet op een debiteur vraagt u gewoon aan via Atrium onder uw Atradius QBE Top-Up polis. Voor de duidelijkheid vraagt u alleen het bedrag van de gewenste aanvullende kredietlimiet aan.

Het indienen van claims

Claims voor de Atradius QBE Top-Up polis dient u gewoon via Atrium in onder uw Modula polis. Als u gebruik wilt maken van de Atradius QBE Top-Up polis dan horen wij dat graag.

Een QBE Top-Up limiet aanvragen

Als u een Atradius QBE Top-Up polis heeft vraagt u in Atrium onder dat polisnummer de aanvullende kredietlimiet aan. Het bedrag van de aanvullende kredietlimiet kan daarbij niet hoger zijn dan de limiet die u momenteel heeft lopen onder uw Atradius Modula polis.

Als uw aanvraag voldoet aan de criteria voor aanvullende dekking onder de Atradius QBE Top-Up polis zullen wij uw aanvullende kredietlimiet uitreiken. Deze kredietlimiet kunt u in Atrium dan terugvinden onder het polisnummer van uw Atradius QBE Top-Up polis.

 
 

Calculating costs

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde content

Kredietverzekering

Een kredietverzekering helpt om uw bedrijf te beschermen en uw facturen betaald te krijgen. Bekijk welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.

Atradius Atrium

Atradius Atrium is ons nieuwe online platform waarmee u met één druk op de knop uw polis(sen) kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen. Op één plek, in één keer.

Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.