Bescheiden opleving Nederlandse bouwsector

De vooruitzichten voor de bouwsector blijven voor veel landen zwak in 2015.

In veel markten worden de aanhoudende problemen in de bouwsector verergerd. Dit komt onder meer door bezuinigingen op de overheidsbegroting, de geringe investeringen, de voorzichtigheid van krap bij kas zittende consumenten en de kredietschaarste.

  • Verkoop woningen stijgt, meer bouwvergunningen afgeleverd
  • Gemiddelde betalingstermijn verslechtert tot 60 dagen
  • Prijzenoorlog in de bouw nog niet voorbij

Bescheiden opleving Nederlandse bouwsector
Voor Nederland is er echter een bescheiden opleving. Helaas blijven de insolventiecijfers en de betalingsachterstand in de bouw naar verwachting hoog. Hierdoor blijven de druk op de marges en de cashflowproblemen bestaan.

Verkoop woningen stijgt, meer bouwvergunningen afgeleverd
Daarnaast zijn er ook positieve ontwikkelingen in de Nederlandse bouwsector. De verkoop van particuliere woningen is toegenomen en zelfs de verkoopprijzen zijn gestegen. Bovendien zijn er weer meer bouwvergunningen afgeleverd in het vierde kwartaal van 2014. Toch blijft de Nederlandse bouwmarkt nog zwak, omdat de vraag nog steeds erg laag is in vergelijking met de periode vóór de crisis van 2008.

Dieptepunt bereikt, maar nog geen sterk herstel verwacht
Het lijkt erop dat het dieptepunt is bereikt. Er wordt dan ook nog geen sterk herstel verwacht. Dit komt mede door de strenge voorwaarden die verbonden zijn aan hypothecaire leningen en het restrictieve kredietbeleid van banken ten aanzien van bouwbedrijven. De vooruitzichten op korte termijn voor de woningbouw en zowel de private als publieke utiliteitsbouw zijn minder somber dan in het verleden.

Negatieve invloed op subsector bouwmaterialen
De aanhoudend lage bouwvolumes en zwakke private bestedingen blijven een negatieve invloed hebben op de subsector bouwmaterialen. De verwachting is dan ook dat veel bedrijven in deze subsector negatieve resultaten zullen rapporteren voor 2014. Veel bedrijven hebben echter geanticipeerd op de moeilijke bedrijfsomstandigheden die voor 2014 en 2015 werden verwacht door reorganisaties door te voeren. Dit betekent dat hun resultaten dit jaar mogelijk beter zullen zijn dan vorig jaar.

Gemiddelde betalingstermijn verslechtert tot 60 dagen
Het betalingsgedrag in de bouw is de afgelopen jaren verslechterd, vooral tijdens de aanzienlijke terugval van de prestaties in 2012 en 2013. Als gevolg van de ongunstige algemene economische situatie en de restrictievere kredietverlening door banken zijn de betalingstermijnen in de sector opgelopen tot een gemiddelde van 60 dagen.

Prijzenoorlog in de bouw nog niet voorbij
Net als in 2013 en 2014 veroorzaakt de felle concurrentie in de Nederlandse bouwsector nog steeds prijzenoorlogen die de marges uithollen. De liquiditeitspositie van veel bedrijven is verzwakt door verliezen en waardeverminderingen, en zowel de solvabiliteit als liquiditeit staan onder druk. Daardoor ligt de nadruk bij bedrijven nog altijd op de cashflow en het werkkapitaal – en op een strenger debiteurenbeheer.

Daling insolventies in de bouw van 34 procent t.o.v. 2013
In 2014 waren er 1.062 bedrijfsinsolventies in de bouwsector, een daling van 34 procent ten opzichte van 2013, na enorme stijgingen in de voorgaande jaren. Vooral timmerbedrijven, elektriciteitsbedrijven, schildersbedrijven en andere gespecialiseerde bedrijven in de bouw gingen achteruit. Ondanks de daling van het aantal bedrijfsinsolventies hebben we vastgesteld dat een aantal grote (top 10) bedrijven in de bouwsector meer financiële problemen hadden dan in 2013. We verwachten dat het aantal insolventies in de bouw dit jaar zal afvlakken, in lijn met de ontwikkeling van het totale aantal bedrijfsinsolventies in Nederland. De voorspelde bbp-groei van 1,3 procent tot 1,6 procent lijkt te volstaan om de insolventiecijfers nog eens substantieel te doen dalen. Hoewel de laatste paar jaar veel Nederlandse bouwbedrijven failliet zijn gegaan, is er nog steeds overcapaciteit in de markt en blijft een consolidatie vooralsnog uit.

 

Blog_Nederlandse_opleving_bouw (NL)Blog_Nederlandse_opleving_bouw2 (NL)

 


 

Gerelateerde content

Vertrouwen in de Nederlandse economie herstelt zich

Het lijkt beter te gaan met de economie in Nederland.

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.