MENA Landenrapport Egypte 2018

Landenrapport

 • Egypte
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

24 jul 2018

De economische problemen in Egypte stapelden zich op in 2016, met een zeer hoog begrotingstekort van circa 12%, een laag niveau van deviezenreserves, tekorten aan Amerikaanse dollars.

 

MENA Egypte 2018 - kerncijfers

 

 

 

MENA Egypte 2018 - vooruitzichten

 

Politieke situatie

Staatshoofd:
Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil
al-Sisi (sinds 8 juni 2014)

Regeringsvorm:
De facto militaire regering

Bevolking:
97,3 miljoen (naar schatting)


 

De binnenlandse veiligheidssituatie blijft gespannen

Momenteel houdt president Sisi de macht stevig in handen, terwijl de militaire regering steeds meer grip op het land krijgt. Hoewel er ongenoegen onder de bevolking leeft over het autoritaire regime en de pijnlijke economische hervormingen, zullen grootschalige demonstraties waarschijnlijk snel de kop worden ingedrukt.

De binnenlandse veiligheidssituatie blijft gespannen en er is een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Op het Sinaï-schiereiland en aan de grens met Libië zorgen jihadistische groeperingen voor onrust. De grootste van die groeperingen is de zogenaamde ‘Sinaï-provincie’, een tak van Islamitische Staat. Er waren verschillende aanvallen op de Christelijke minderheid.

Egypte is in grote mate afhankelijk van de financiële steun van de Golfstaten, met name van Saoedi-Arabië. Samen met Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein voert Egypte een economische en diplomatieke boycot tegen Qatar. Met dezelfde landen vormt Egypte een alliantie tegen Iran, wat het land extra goodwill kan opleveren. Egypte loopt echter zo ook het risico in een langdurig regionaal conflict terecht te komen.langdurig regionaal conflict terecht te komen.

Economische situatie

Grondige hervormingen waar de economie naar verwachting op middellange termijn van zal profiteren

 

MENA Egypte 2018 - bbp

 

De economische problemen in Egypte stapelden zich op in 2016, met een zeer hoog begrotingstekort van circa 12%, een laag niveau van deviezenreserves, tekorten aan Amerikaanse dollars en een hoge afhankelijkheid van financiering. In november 2016 werd door de regering uiteindelijk een IMF-programma met een driejarige financieringsfaciliteit van 12 miljard Amerikaanse dollar goedgekeurd, om de broodnodige externe financiële steun te kunnen krijgen. De voornaamste doelstellingen van het programma zijn een flexibele wisselkoers, begrotingsconsolidatie en het doorvoeren van structurele hervormingen. Naast het IMF bieden ook andere multilaterale instellingen (bijvoorbeeld de Wereldbank) en landen (bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) bijkomende financiële steun.

 

MENA Egypte 2018 - inflatie

 

Als voorwaarde voor het krijgen van IMF-steun moest Egypte een zwevend wisselkoerssysteem hanteren, overgaan tot belastingverhogingen en de subsidies voor elektriciteit, voeding en brandstof verlagen. Na de instelling van de zwevende wisselkoers in november 2016, verloor het Egyptische pond enorm veel waarde (ongeveer 50%). Ter ondersteuning van de munt en om de inflatie terug te dringen, verhoogde Centrale Bank de basisrente aanzienlijk (momenteel 16,75%). In mei 2018 werd een stand van zaken opgemaakt. Die viel positief uit. Zo kon de derde tranche van 2 miljard Amerikaanse dollar van de lening worden uitbetaald, waardoor het totale, tot nu toe uitbetaalde bedrag toeneemt tot 6 miljard Amerikaanse dollar.

 

MENA Egypte 2018 - bbp

 

Naar verwacht zal het bbp met meer dan 5% groeien in 2018 en 2019. De muntdevaluatie heeft het externe concurrentievermogen verbeterd, maar heeft ook gezorgd voor een hoge inflatie, gevoed door de sterke stijging van de invoerprijzen. Subsidieverlagingen hebben extra druk gelegd op de consumentenprijzen. Hoewel de inflatie sinds 2017 daalt, wordt verwacht dat deze boven de 15% blijft in 2018 en 2019, wat een sterkere consumentenvraag afremt.

Hoewel het begrotingstekort nog steeds hoog is, begint het tekort dankzij het IMF-programma geleidelijk te dalen. De overheid heeft btw ingevoerd en subsidies geschrapt om het tekort verder terug te dringen, maar sommige subsidies (onder meer voor voeding) zijn dan weer toegenomen om de impact van de hoge inflatie op de koopkracht van huishoudens in te perken (een groot deel van de overheidsuitgaven zijn nog steeds gericht op het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit). De staatsschuld bereikte zijn hoogtepunt in 2016 (111% van het bbp), maar zal naar verwachting dalen naar 94% van het bbp in 2018 en naar 89% van het bbp in 2019.

MENA Egypte 2018 - lopende rekeningen

Met een zwevende wisselkoers kan Egypte externe schokken beter opvangen. Dankzij stijgende opbrengsten is de instroom van particulier kapitaal toegenomen en is Egyptisch schatkistpapier bijzonder populair onder buitenlandse investeerders. De verbeterde liquiditeit van de Amerikaanse dollar heeft ervoor gezorgd dat er minder beperkingen rusten op kapitaal sinds juni 2017.

In de banksector zijn de liquiditeit van de Amerikaanse dollar en de solvabiliteitsratio verbeterd, terwijl het aantal niet-rendabele leningen is afgenomen. Toch zijn er nog allerlei risico’s: in het verleden waren de plaatselijke commerciële banken de voornaamste financierders van het begrotingstekort en bovendien is de blootstellingsgraad aan staatsschulden nog steeds hoog, ongeveer twee derde van de totale schuld.

MENA Egypte 2018 - deviezenreserves

Egyptes externe positie is verbeterd, aangezien de deviezenreserves zijn toegenomen dankzij de grootschalige financiële ondersteuning. De importdekking van bijna acht maanden in 2018 is meer dan voldoende om de noodzakelijke externe financiering te dekken. De tekorten op de lopende rekening zouden normaal gezien verder moeten afnemen in 2018 en 2019. De buitenlandse schuld is gestegen in 2017 maar blijft op een aanvaardbaar niveau (34% van het bbp in 2018).

Ondanks het nadelige kortetermijneffect van stijgende consumentenprijzen, zou de economie op middellange termijn moeten profiteren van de maatregelen die deel uitmaken van het IMF-programma. Het allerbelangrijkste was het bijsturen van het chronische tekort aan Amerikaanse dollars. Daarnaast profiteren zowel de uitvoer als de toerismesector van een devaluatie van de munt en de verwante verbetering van het kostenconcurrentievermogen. De toeristische sector blijft desalniettemin gevoelig voor terroristische aanslagen. Het beleggerssentiment is verbeterd en de instroom van particulier kapitaal is toegenomen dankzij de versoepeling van kapitaalcontroles. De meer rooskleurige economische vooruitzichten worden ook gesteund door de ontdekking van grote offshore gasvelden. Een stijgende binnenlandse gasproductie zou de komende jaren de elektriciteitsvoorziening moeten verbeteren en de economische activiteit ondersteunen.

Rode lijnLandenrapport MENA voorkant

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel.

Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.