MENA Landenrapport - Marokko

Landenrapport

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

02 jul 2015

Een verwacht herstel van de landbouw zal zorgen voor een hogere bbp-groei in 2015, die naar verwachting 4,6% zal stijgen. De groei wordt ook gestimuleerd door de stijgende export.

Economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Atradius STAR rating van het politieke risico*:


Algerije: 6 (matig-hoog risico) - positief
Egypte: 6 (matig-hoog risico) - negatief
Jordanië: 5 (matig risico) - negatief
Koeweit: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Marokko: 5 (matig risico) - positief
Saoedi-Arabië: 3 (matig-laag risico) - negatief
Tunesië: 5 (matig risico) - negatief
Verenigde Arabische Emiraten: 3 (matig-laag risico) - positief


* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste.

De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun  interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken. Beginnende  vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog  risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘.

In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal  ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en ‘negatief‘. Dankzij de  ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

Klik hier voor meer informatie over de Atradius  STAR rating.

Marokko

 

 

MENA_Marokko_overzicht (NL)
MENA_Marokko_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: Koning Mohammed VI (sinds juli 1999)
Regeringsvorm: Constitutionele monarchie. De koning in Marokko heeft verregaande uitvoerende en wetgevende bevoegdheden.
Bevolking: 33,2 miljoen (naar schatting)

Een stabiele monarchie

De politieke situatie is vrij stabiel. Koning Mohammed VI heeft de meeste politieke macht in handen. Er is geen onmiddellijke dreiging voor de monarchie en het establishment, omdat de koning populair is bij de bevolking. Hij blijft op een voorzichtige manier het politieke systeem liberaliseren en de economie hervormen. De politieke stabiliteit in Marokko hangt nauw samen met het terugdringen van de hoge armoede- en jeugdwerkloosheidscijfers.

Economische situatie

Hogere groei dankzij herstel landbouw en groeiende export

 

MENA_Marokko_reele_groei_bbp (NL)

 

In 2014 vertraagde de economische groei tot 2,0%, vooral door een tegenvallende oogst. Het land is nog altijd sterk afhankelijk van de landbouw, die werk biedt aan zo‘n 40% van de beroepsbevolking, en schommelingen in de output van de landbouw hebben grote gevolgen voor de particuliere consumptie en de economie. Een verwacht herstel van de landbouw zal zorgen voor een hogere bbp-groei in 2015, die naar verwachting 4,6% zal stijgen. De groei wordt ook gestimuleerd door de stijgende export, voornamelijk naar de eurozone.

De laatste jaren heeft de regering meer inspanningen gedaan om de economie te diversifiëren door de industriële productie te ontwikkelen, en dan vooral op export gebaseerde sectoren (auto‘s, luchtvaart en elektronica). Die inspanningen werpen steeds meer hun vruchten af, want de export van die goederen groeit. Economische hervormingen hebben geleid tot meer efficiëntie en meer buitenlandse investeringen.

 

MENA_Marokko_begrotingssaldo (NL)

 

De overheidsfinanciën staan zwak, doordat de overheidsschuld in 2014 is gestegen tot 77% van het bbp en het begrotingstekort 4,9% van het bbp bedroeg. Daar staat tegenover dat de regering heeft gesnoeid in de subsidies voor petroleumproducten en meer hervormingen introduceert om het begrotingstekort terug te dringen.

Er wordt verwacht dat het tekort op de lopende rekening in 2015 zal dalen tot 3,7% van het bbp, dankzij goedkopere invoer van olie en een groeiende export. Tot nog toe is het geen probleem geweest om het structurele tekort op de lopende rekening te financieren met buitenlandse leningen en buitenlandse
directe investeringen. Er wordt verwacht dat het land op lange termijn minder afhankelijk zal worden van de invoer van olie, omdat de regering investeert in hernieuwbare energie.

 

MENA_Marokko_buitenlandse_schuld (NL)

 

Marokko‘s solvabiliteitspositie is aanvaardbaar, met een buitenlandse schuld die 49% van het bbp bedraagt in 2015. De liquiditeit is goed en zal naar verwachting nog verbeteren tot een importdekking van meer dan zeven maanden in 2015. Marokko heeft van het IMF een tweejarige voorzorgsliquiditeitslijn (PLL) gekregen tot 2016, en al zal de regering er normaalgesproken geen beroep op doen, het is een steun voor Marokko‘s hervormingsprogramma en duidt op kredietwaardigheid.

Een potentieel neerwaarts risico voor de economie van Marokko is een nieuwe terugval in de eurozone, een heel belangrijke exportbestemming, van bedragen die arbeiders overmaken en van de instroom van toeristen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.