Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - Canada

Market Monitor

  • Canada
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

Door de globalisering van aankopen zijn in tal van segmenten de deuren opengegaan voor internationale en cloud/online retailers, vooral omdat Canada naast de VS ligt.

  • Zwakkere kerstverkopen leiden waarschijnlijk tot betalingsachterstanden en insolvabiliteit in 2016
  • Retailers vragen om langere betalingstermijnen
  • Betalingen worden na gemiddeld 90-120 dagen uitgevoerd

Na een groei van 4,6% in 2014 groeide de Canadese detailhandel in 2015 met 2,6% (tot CAD 505,5 miljard). In datzelfde jaar daalden de winstmarges echter. Ook zakte het Canadese consumentenvertrouwen in december 2015 tot het laagste niveau van de afgelopen twee jaar, wegens de toenemende bezorgdheid over de toestand van de Canadese economie (men verwacht dat het bbp met slechts 1,4% zal groeien in 2016). De detailhandel zou echter blijven groeien dankzij de lage inflatie en lage rentevoeten.

Door de globalisering van aankopen zijn in tal van segmenten de deuren opengegaan voor internationale en cloud/online retailers, vooral omdat Canada naast de VS ligt. Dat zorgde op zijn beurt voor meer concurrentie, winstdruk en nadelen voor bedrijven met een inefficiënte infrastructuur en zwakke kapitalisatie.

Betalingen in de Canadese detailhandel in duurzame consumptiegoederen worden na gemiddeld 90-120 dagen uitgevoerd. Het aantal betalingsachterstanden stabiliseerde in de tweede helft van 2015 – maar door de zwakkere verkoop in december zijn de voorraden waarschijnlijk groot en verwacht men dus meer achterstalligheid. Retailers vragen steeds minder om contante kortingen (vooruitbetalingen) bij leveranciers en eerder om langere betalingstermijnen, bijvoorbeeld om te mogen betalen wanneer de producten verkocht zijn. Dat kan het aantal betalingsachterstanden doen toenemen; maar omdat veel retailers hun voorraden strak onder controle houden (om overaanbod te voorkomen), zijn betalingsherschikkingen nog niet (zo) problematisch.

Volgens het Office of the Superintendent of Bankruptcy daalde de insolvabiliteit in de detailhandel met 3,9% in de periode januari-november 2015, ten opzichte van het voorgaande jaar; van 511 naar 491 gevallen. Tegelijkertijd vroegen enkele grotere winkelketens echter om bescherming tegen hun crediteuren of faillissement of kondigden ze winkelsluitingen aan tussen het begin en midden van 2015. Men verwacht dat het aantal gevallen van insolvabiliteit in de detailhandel voor duurzame consumptiegoederen pas in 2016 zal nivelleren, gezien de winstdruk bij veel bedrijven, de zware concurrentie en de toenemende druk op fysieke winkels vanwege online retailers. Zwakke spelers die zich niet aan de veranderende marktomstandigheden kunnen aanpassen, kunnen grote problemen verwachten. De schuldenlast als gevolg van insolvabiliteit in de detailhandel zal toenemen door faillissementen van grote retailers.

Gelet op deze ontwikkelingen en de volatiliteit van het consumentenvertrouwen, blijft ons acceptatiebeleid neutraal tot voorzichtig. In het segment van de huishoudelijke apparaten zijn de meeste retailers grote, goed gekapitaliseerde bedrijven. In het meubelsegment staan we voorzichtiger ten overstaan van kleine spelers, omdat financiële gegevens moeilijker te verkrijgen zijn. In het textielsegment zien we dat bedrijven met een smalle specialisatie kwetsbaar zijn voor grote concurrenten met verschillende assortimenten, alsook online retailers. De afgelopen twee jaar waren er enkele faillissementen in deze deelsector. We verwachten dat de resterende marktspelers veerkrachtiger zullen zijn en een betere kredietkwaliteit zullen hebben.

We houden economische problemen die een nadelige invloed op de prestaties van de sector kunnen hebben nauwlettend in de gaten, zoals een toenemende werkloosheid, de volatiele Canadese dollar, stijgende inflatie en/of andere nadelige economische trends waardoor het consumentenvertrouwen kan afnemen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.