Market Monitor Staal Nederland 2017

Market Monitor

  • Nederland
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

Hoewel de staal- en metaalindustrie slechts 1,1% van het Nederlandse bbp vertegenwoordigt, is deze wel belangrijk als toonaangevende leverancier van de bouw-, auto- en machinesector.

In 2016 was de Nederlandse staalproductie goed voor zeven miljoen ton; dat maakt Nederland tot de op vijf na grootste producent in Europa. De sector bestaat vooral uit staalhandelaren en -groothandelaren en is sterk afhankelijk van de prestaties van de binnenlandse bouwsector.

Na enkele moeilijke jaren profiteert de sector sinds het einde van 2015 van een opleving van de binnenlandse bouwsector, een toenemende vraag van de automotive en machinesectoren en toegenomen export. De algemene vooruitzichten voor eind 2017 en 2018 blijven positief.

Wegens overcapaciteit houdt de prijsdruk in de meeste segmenten echter aan, met nadelige gevolgen voor de marges. Desondanks zouden de winstmarges de komende 12 maanden stabiel moeten blijven, dankzij de gunstige vraag. Innovatie blijft belangrijk om zich op efficiëntie te kunnen concentreren en de kosten te drukken.

Nederlandse staalproducenten en -groothandelaren zijn sterk afhankelijk van banken om hun voorraden te financieren. Vergeleken met de voorgaande jaren zijn banken steeds meer bereid om leningen toe te staan, dankzij het economische herstel. Een sterke daling van de staalprijzen in de toekomst zou het echter weer moeilijker maken om extra kredietfaciliteiten te krijgen.

Facturen in de Nederlandse staal- en metaalsector worden na gemiddeld 45 dagen betaald. De voorbije 12 maanden is het aantal betalingsachterstanden en insolventies gedaald; beide zouden de komende maanden stabiel moeten blijven. Het insolventieniveau in dit segment is vrij laag.

Ons acceptatiebeleid is doorgaans open, dankzij de momenteel positieve prestaties en  vooruitzichten. We volgen het voorraadbeheer nauwer op, net als staal- en  metaalbedrijven met een lage toegevoegde waarde, aangezien die zeer gevoelig zijn voor prijsschommelingen. We besteden ook bijzondere aandacht aan bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de olie- en gassector en de scheepsbouwindustrie, wegens het lagere aantal bestellingen.


 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Download icoon

 

Market monitor staal november 2017

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.