Market Monitor ICT Spanje 2019

Market Monitor

  • Spanje
  • Electronica/ICT

18 jun 2019

In het algemeen ligt de financieringsbehoefte in de ICT-sector op een gemiddeld niveau en banken zijn doorgaans goed bereid tot kredietverlening.

Hoewel ICT-verkopen in de afgelopen jaren gestaag zijn gegroeid, zijn na een stijging van 5,4% in 2016 de groeipercentages in 2017 en 2018 afgenomen tot respectievelijk +1,2% en +1,7%, onder meer als gevolg van de gedaalde vraag van zowel particuliere als publieke kopers.

(Image) (NL) Overzicht Spanje - Market Monitor ICT 2019

Meer weten over de economische prestaties van de ICT-sector in Spanje?  Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2019

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.