Market Monitor Consumptiegoederen Indonesië 2019

Market Monitor

  • Indonesië
  • Duurzame consumptiegoederen

11 apr 2019

Verkoop van kleding nam toe met meer dan 10% in 2018 en is één van de belangrijkste groeidrijvers voor de retailsector.

De Indonesische retailsector blijft één van de meest beloftevolle sectoren in Azië, wegens zijn grote bevolking en groeiende middenklasse met grotere koopkracht en steeds modernere bestedingsgewoonten. Verwacht wordt dat de particuliere consumptie in 2019 en 2020 stevig zal blijven, met jaarlijks een aangekondigde stijging van ongeveer 5%.

 

Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - Indonesië

 

Meer weten over de economische prestaties van de detailhandelsector in Indonesië? Download hieronder het volledige rapport. 

 

Dynamicline
Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - voorblad

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.