Market Monitor - Chemie - Saoedi-Arabie 2016

Market Monitor

  • Saoedi-Arabië
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

Het aantal wanbetalingen en faillissementen is toegenomen en verwacht wordt dat die nog verder zouden moeten toenemen.

  • De Saoedi-Arabische chemische sector kan terugvallen op de enorme hoeveelheden koolwaterstoffen in dit land, waaronder gassen en vloeistoffen die verband houden met de productie van ruwe olie en methaan. Naast de aanzienlijke reserves van goedkoop te ontginnen grondstoffen is het economisch beleid van de overheid ook positief voor de sector. Tegen 2020 zou Saoedi-Arabië de op een na grootste producent van ethyleen ter wereld kunnen worden (na de VS).
  • De vooruitzichten op lange termijn voor de chemische sector zien er goed uit; de sector kan immers rekenen op een groeiende export, ondanks het toenemende gebruik van schaliegas als grondstof voor de productie van petrochemicaliën in de VS.
  • De sector heeft momenteel echter af te rekenen met een vertraging van de economie in het land door de lage olieprijzen, die tot lagere investeringen en minder overheidsuitgaven hebben geleid. Als gevolg hiervan zal de chemiesector niet alleen een trage groei kennen in 2016, maar zal de kasstroom op de markt ook onder druk komen te staan en zal de wereldwijde concurrentie toenemen. Een grotere zelfredzaamheid van China en India, terwijl de groei van de internationale consumptie vertraagt, zal de prijzen drukken in 2016.
  • Tot vorig jaar was het betalingsgedrag in de chemische sector goed. Door de huidige economische moeilijkheden in Saoedi- Arabië is het aantal wanbetalingen en faillissementen echter toegenomen. De komende maanden zouden die nog verder moeten toenemen. Veel bedrijven kampen met een krappe liquiditeit en krimpende marges. Daarom handhaven we voorlopig een voorzichtig acceptatiebeleid voor de chemische sector.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.