Market Monitor Automotive Italië 2016

Market Monitor

  • Italië
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

In de eerste helft van 2016 werden 19,1% meer personenwagens en 30,8% meer bedrijfsvoertuigen ingeschreven.

  • Sterk herstel van de productie houdt aan
  • Tal van bedrijven verbeterden hun financiële slagkracht
  • Het aantal insolventies vlakt in 2016 naar verwachting af

De Italiaanse autosector en alles wat daarmee verband houdt, telt 145.000 bedrijven en 485.0000 werknemers. In 2015 profiteerde de sector van een sterke vraag naar auto’s, zowel op binnenlands vlak als wereldwijd. Volgens de Italiaanse Nationale Vereniging van de Auto-industrie (ANFIA) steeg de binnenlandse autoproductie in 2015 met 45% op jaarbasis, tot meer dan 1.000.000 auto’s (65% personenwagens, 31% lichte  bedrijfsvoertuigen, 3% vrachtwagens en 1% bussen). Het aandeel van de export steeg van 54% in 2014 naar 58% in 2015. Deze positieve trend hield aan in 2016; in het eerste kwartaal van 2016 groeide de autoproductie met 17%.

In de eerste helft van 2016 werden 19,1% meer personenwagens en 30,8% meer bedrijfsvoertuigen ingeschreven. Deze toename van de productie en inschrijvingen moet worden gezien in het licht van de scherpe dalingen in de recessiejaren na 2008. De heropleving van de binnenlandse vraag is vooral te danken aan het momenteel bescheiden economische herstel, in combinatie met lage rentevoeten, lage brandstofprijzen, een gemakkelijkere toegang tot consumentenkredieten en aantrekkelijke promotiecampagnes van autofabrikanten. De komende maanden zou de groei van de vraag kunnen vertragen, als de promotiecampagnes aflopen en de brandstofprijzen opnieuw stijgen. Maar omdat 45% van de personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen in Italië nog altijd niet de Euro 4-emissienorm haalt, kan de verkoop van nieuwe voertuigen ter vervanging van oudere
modellen nog groeien.

Door de scherpe daling van de autoverkoop en -productie in de jaren vóór 2014 boekten veel Italiaanse autofabrikanten en toeleveranciers van auto-onderdelen lagere winstmarges. Vooral kleine bedrijven zagen hun eigenvermogenspositie, solvabiliteit en liquiditeit afnemen. Dankzij het solide herstel wisten de overblijvende toeleveranciers grotere winstmarges te boeken en werden ze financieel sterker. Betalingen in de Italiaanse autosector gebeuren na gemiddeld 60/90 tot 120/150 dagen, afhankelijk van de eindkoper en of het nodige werkkapitaal verkregen kan worden bij banken of  toeleveranciers.

Betalingen gebeuren doorgaans sneller wanneer de eindkoper een buitenlands bedrijf is. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag bevredigend en de komende maanden wordt geen toename van het aantal wanbetalingen verwacht. Het aantal insolventies in de autosector daalde in 2014 en 2015 en zou moeten afvlakken in 2016.

Gezien de goede prestaties van de sector hebben we ons acceptatiebeleid verder versoepeld. We blijven wel voorzichtiger tegenover fabrikanten van onderdelen, die weinig onderhandelingsmacht hebben ten overstaan van autofabrikanten, en fabrikanten van stalen onderdelen, omdat aanhoudend lage staalprijzen de voorraden kunnen devalueren.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.