Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - Polen

Market Monitor

  • Polen
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

In 2015 groeide de detailhandel in duurzame consumptiegoederen verder, dankzij de sterke groei van het bbp (met 3,5%) en de sterke particuliere consumptie.

  • Verdere groei verwacht in 2016
  • Invoering van een retailbelasting kan de marges van ondernemingen kwetsen
  • Betalingstermijnen bedragen gemiddeld 60 dagen

In 2015 groeide de detailhandel in duurzame consumptiegoederen verder, dankzij de sterke groei van het bbp (met 3,5%) en de sterke particuliere consumptie. Volgens het Bureau voor de Statistiek steeg de detailhandel in meubilair en huishoudelijke apparaten met 4,3% en de verkoop van textiel, kleding en schoenen met 8,2%.

Gezien de positieve economische vooruitzichten voor 2016 – het bbp en de particuliere consumptie zouden opnieuw met meer dan 3% moeten stijgen – verwacht men een verdere groei van de verkoop van duurzame consumptiegoederen.

Uit jaarrekeningen blijkt dat de winstmarges in 2015 stabiel bleven of iets daalden. Een marktaanpassing, ten gevolge van enkele grote faillissementen in 2013 en 2014 en de toenemende vraag, gaf de overige spelers voorlopig wat meer ademruimte.

Betalingen worden na gemiddeld 60 dagen uitgevoerd. Maar dat is sterk afhankelijk van het soort goederen – van 30 dagen voor elektronica en kleine apparaten tot 180 dagen voor grote apparaten. De afgelopen zes maanden daalde het aantal betalingsachterstanden; dat zou de komende maanden moeten nivelleren.De insolvabiliteitstrend ging er in 2015 verder op vooruiten verwacht wordt dat het aantal faillissementen van retailers van duurzame consumptiegoederen de komende maanden nivelleert.

De kloof tussen sterke en zwakke retailers van duurzame consumptiegoederen wordt echter groter. Later dit jaar of in 2017 kunnen we verdere problemen verwachten. Men verwacht dat de kosten voor bankleningen zullen stijgen als gevolg van nieuwe belastingen op banken.

Tegelijkertijd wil de overheid in 2016 een bijkomende belasting heffen op retailers, volgens de grootte van hun omzet. De precieze toepassing van deze belasting ligt nog niet vast, maar waarschijnlijk zullen alleen zeer kleine retailers hiervan worden uitgesloten, terwijl de geplande belasting van 0,7% tot 2% gevolgen zou hebben voor de winstmarges van middelgrote en grote retailers, gezien de zwakke rentabiliteit van de sector (minder dan 1% voor de meeste retailers van huishoudelijke apparatuur).

Ook is de export van huishoudelijke apparatuur gedaald sinds de wijziging van de btw-regels in juli 2015 en als gevolg van acties van fabrikanten, om de export door Poolse retailers te ontmoedigen (de verkoopprijzen in Polen liggen nog steeds lager dan in West-Europa, wegens de lagere persoonlijke inkomens). Omdat de verkoop blijft groeien, maar ook gelet op de bovenvermelde uitdagingen, blijft ons acceptatiebeleid voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen neutraal.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.