Market Monitor - Focus op staal & metaal - Verenigde Staten

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

De winstmarges van staal- en metaalbedrijven zijn de afgelopen 12 maanden gekrompen als gevolg van de negatieve impact van lagere importprijzen op de sector.

Toegenomen import tast winstmarges van Amerikaanse bedrijven aan
Betalingsachterstand zal naar verwachting toenemen
Meer insolventies verwacht in het OCTG-segment


De omzet van de Amerikaanse staal- en metaalsector wordt momenteel negatief beïnvloed door de lagere kosten van geïmporteerd staal en de afnemende vraag vanuit de bouwsector en de olie- en gasindustrie, die lijdt onder de daling van de olieprijs. Dat laatste treft vooral het OCTG-segment (buismateriaal voor de aardolie-industrie).

De winstmarges van staal- en metaalbedrijven zijn de afgelopen 12 maanden gekrompen als gevolg van de negatieve impact van lagere importprijzen op de sector. Verwacht wordt dat deze trend zal doorzetten tot eind 2015. Sommige bedrijven zitten met voorraden die zijn aangelegd tegen een hogere prijs dan die waarvoor ze op de markt kunnen worden verkocht. De concurrentie neemt toe naarmate bedrijven hun verkoopgebied proberen uit te breiden (van lokaal naar regionaal, en van regionaal naar nationaal) op zoek naar nieuwe klanten en in de hoop hun omzet en winst te verhogen.

De financieringsbehoefte en schuldgraad zijn over het algemeen hoog in deze sector. De banken zijn doorgaans niet gekant tegen de verstrekking van kredieten, maar verlangen nu meer zekerheden voor hun schuldstructuur of beperken ‘asset based lending’-overeenkomsten tot een lagere leenbasis. Staal- en metaalbedrijven moeten financieel zeer levensvatbaar zijn om preferente kredietvoorwaarden en rentevoeten te krijgen.

We zien de metaalservicecentra nog steeds als de uiteindelijke beheerders van de sector. In de vroege jaren 2000 werden veel van deze bedrijven hard getroffen door overbevoorrading en boekten ze jarenlang minimale winsten of zelfs verliezen. Tegenwoordig beperken ze zich gewoonlijk tot een voorraad voor 60 tot 90 dagen en plaatsen vele hun orders op ‘just in time’-basis om hun overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Het stelt hen ook in staat om hun eindmarktprijzen beter af te stemmen op hun aankoopkosten, wat voor stabielere financiële resultaten zorgt. De afgelopen paar jaar bleven de winstmarges van deze bedrijven doorgaans stabiel tussen de 3-5%. We verwachten dat
deze trend zal aanhouden, behalve voor bedrijven die getroffen zijn door de recessie in de sector olie- en  gasexploratie.

Facturen aan binnenlandse klanten worden na gemiddeld 30 tot 45 dagen betaald, facturen aan buitenlandse klanten na gemiddeld 60 tot 90 dagen. Het aantal gevallen van betalingsachterstand en wanbetaling is toegenomen en zal naar verwachting verder stijgen, aangezien eindafnemers hun cashflow hebben zien afnemen als gevolg van de lagere groei, met name in de OCTG-sector en de bouwsector. De insolventiecijfers zijn gestegen in het OCTG-gerelateerde segment en zullen dit jaar vermoedelijk met nog eens 10-15% stijgen.

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid neutraal. Wel hebben we uitgebreide informatie over een afnemer (bedrijfs- en betalingshistorie) en financiële informatie nodig. Wat subsectoren betreft, hanteren we momenteel een restrictief acceptatiebeleid ten aanzien van het OCTG-segment. Hetzelfde geldt voor het aluminium- en kopergerelateerde segment, waar de hoge prijsvolatiliteit negatieve gevolgen heeft gehad voor het vermogen van producenten/ leveranciers om hun productiekosten door te berekenen aan eindafnemers.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.