MENA Landenrapport - Jordanië 2016

Landenrapport

 • Jordanië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

08 jul 2016

Bescheiden herstel verwacht in 2016 maar begrotingsconsolidatie blijft moeilijk. Jordanië blijft sterk afhankelijk van buitenlandse financiële steun.

 

 

MENA_Jordanie2016_kerncijfersMENA_Jordanie2016_vooruitzichten

 

Politieke situatie

Staatshoofd: Koning Abdoellah II bin al-Hoessein (sinds februari 1999).
Regeringsvorm: Jordanië is een constitutionele monarchie, maar de macht van het parlement is heel beperkt. Ondanks enkele recente hervormingen ligt de uitvoerende en wetgevende macht grotendeels nog altijd de facto bij de koning, die het recht heeft de regering te ontslaan en het parlement te ontbinden.
Bevolking: 7,0 miljoen (naar schatting)

Zwaar te lijden onder de conflicten in de buurlanden

Koning Abdoellah II lijkt de macht opnieuw stevig in handen te hebben na de publieke protesten in 2011 en 2012. De positie van de koning lijkt ook verzekerd, omdat hij behoorlijk populair is en veel steun geniet van de veiligheidstroepen en het leger.


Maar de veiligheidssituatie in Jordanië is de laatste jaren verslechterd, omdat het land rechtstreeks te lijden heeft onder het sektarische conflict in Irak en de burgeroorlog in Syrië, evenals de opkomst van Islamitische Staat (IS) in beide buurlanden. Toerisme, diensten en grensoverschrijdende handel hebben te lijden onder de conflicten. Het aantal vluchtelingen in Jordanië maakt momenteel zo‘n 15%-20% van de totale bevolking van het land uit, wat de infrastructuur (bijvoorbeeld water en elektriciteit) en de overheidsfinanciën onder druk zet.
Het leidt ook tot spanningen tussen vluchtelingen en Jordaniërs, door het al hoge werkloosheidspercentage in het land.

Economische situatie

Bescheiden herstel verwacht in 2016

MENA_Jordanie2016_bbp

De economische groei van Jordanië heeft nog steeds te lijden onder de aanhoudende conflicten in de regio. De handelsstroom met Irak als belangrijke exportbestemming is vertraagd en toerisme en investeringen hebben te lijden onder de veiligheidsproblemen. In 2015 daalden de inkomsten uit toerisme alleen al met 6%. Maar er wordt een bescheiden herstel verwacht in 2016, gesteund door de lage olieprijzen (Jordanië voert haar gehele energievraag in) en overheidsinvesteringen in infrastructuur. Na een deflatie van 0,9% in 2015 door de lagere olieprijzen en een verminderde particuliere vraag, wordt in 2016 een bescheiden inflatie van 0,5% verwacht.

MENA_Jordanie2016_lopende rekening

De overheidsschuld is hoog en zal dit jaar naar verwachting stijgen tot 90% van het bbp. Het begrotingstekort is ook groot, maar zal in 2016 naar verwachting dalen tot 6,3% van het bbp. Begrotingsconsolidatie is moeilijk door de enorme instroom aan vluchtelingen. Toch wordt er enige verbetering verwacht door hervormingen (het verlagen van subsidies) en de lage olieprijs.


Sinds 2014 is het tekort op de lopende rekening sterk gedaald door de lagere olieprijzen, wat de afhankelijkheid van bruto buitenlandse financiering herleidt tot 82% van de reserves. Maar het land blijft sterk afhankelijk van financiering, vooral door de hoge kortlopende schuld, die gerelateerd is aan de handel. Het financieren van de tekorten op de lopende rekening vormt geen probleem, door de goede toegang tot de internationale kapitaalmarkten en financiële steun. De liquiditeit is goed, omdat de buitenlandse reserves gestegen zijn dankzij buitenlandse
financiële steun. De importdekking bedraagt in 2016 meer dan acht maanden. Jordanië blijft sterk afhankelijk van buitenlandse financiële steun van zijn Arabische bondgenoten (voornamelijk Saoedi-Arabië), de VS en multilaterale instellingen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.