Vertrouwen Nederlandse exporteurs op hoogste niveau sinds zes jaar

Persbericht

Amsterdam, 3 april 2014 - Trends in Export 2014: exporteurs verwachten groei van 11 procent in 2014

Het vertrouwen van Nederlandse exporteurs in het wereldwijde economische klimaat bevindt zich op het hoogste niveau sinds zes jaar geleden de crisis uitbrak. Dit wordt weerspiegeld in de hoge exportgroei (11 procent) die zij in 2014 denken te realiseren. Net als in 2013 fungeert de export als trekker van de Nederlandse economie. De groei komt vooral van buiten Europa; in de top 5 van belangrijkste nieuwe afzetgebieden komt geen Europees land voor. Dit blijkt uit Trends in Export 2014, het jaarlijkse onderzoek van Atradius - de grootste kredietverzekeraar van Nederland - en exportvereniging Fenedex.

Exporteurs rekenen op hoge groei
“Het vertrouwen in de internationale economie onder Nederlandse exporteurs is in de afgelopen zes jaar niet zo hoog geweest. Dit vertrouwen krijgt dit jaar het rapportcijfer 6,7 en groeit voor het derde achtereenvolgende jaar. De export heeft in 2013 met 8 procent een mooie groei laten zien. Voor 2014 zijn Nederlandse exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 11 procent nog optimistischer dan in voorgaande jaren. De positieve trend van de afgelopen jaren lijkt zich dus voort te zetten”, vertelt Bart Jan Koopman, directeur van Fenedex. “De verwachtingen voor 2014 zijn hooggespannen. Ruim tweederde van de exporteurs verwacht een groeiende exportomzet te realiseren. Slechts 3 procent verwacht een daling. Dit percentage was sinds 2011 niet meer zo klein.”

Alle sectoren optimistisch gestemd
Voor 2014 zijn de tien grootste sectoren binnen het onderzoek allemaal positief gestemd. Alleen de chemie en farmacie (8 procent) en de land-, tuinbouw en visserij (7 procent) verwachten een groei die onder de 10 procent ligt.

Exporteurs positiever over Zuid-Europa
Duitsland is opnieuw de belangrijkste handelspartner van Nederland, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Buiten de Europese Unie blijven Zwitserland, Rusland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Turkije de meest genoemde handelspartners. Landen als China, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Indonesië en Zuid-Korea winnen aan populariteit. Opmerkelijk is de opkomst van Saoedi-Arabië, dat van de zestiende naar een tiende plaats stijgt. Langzaam keert het vertrouwen in Zuid-Europa terug. Drie van de vier PIGS-landen - Spanje, Portugal en Italië - staan voor het eerst sinds drie jaar niet meer in de top 10 van dalers. Exporteurs verwachten nog steeds een omzetdaling in Egypte (16%).

Nieuwe markten liggen met name buiten Europa
Bijna de helft van de exporteurs (45 procent) heeft in 2013 nieuwe exportmarkten betreden. In de top 5 van nieuw betreden afzetmarkten komt geen enkel Europees land voor. De ranglijst wordt aangevoerd door China, Rusland en Brazilië. De top 5 wordt afgesloten door Turkije en de VS. Ook in 2014 staan de meeste BRICT-landen bovenaan in de rangorde van markten die exporteurs als nieuw afzetgebied denken binnen te gaan.

Belang lokale partner
Het vinden van een goede lokale partner blijft het grootste knelpunt (51 procent) bij internationaal ondernemen. “Zeker wanneer bedrijven nieuwe markten betreden, hebben zij behoefte aan kennis over bijvoorbeeld de lokale wetgeving, distributiemogelijkheden en informatie over hun buitenlandse afnemers”, aldus Tom Kaars Sijpesteijn, directeur van Atradius Nederland. “Naarmate markten verder weg gelegen zijn, wordt het belang van een betrouwbare partner groter.”

Strakkere betalingscondities nog steeds belangrijk
In 2013 gingen exporteurs opnieuw strikter om met betalingscondities. Dit betekent dat 57 procent van deze bedrijven bovenop het tijdig betalen van hun facturen zit. “Voor tweederde van de exporteurs is vooruitbetaling een belangrijk instrument voor het afdekken van hun betalingsrisico’s. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 steeg het aantal bedrijven dat hierom vraagt sterk en dit aantal neemt elk jaar nog iets toe. Daarna volgt een exportkredietverzekering - waarvan het gebruik ook is toegenomen - met 43 procent. Hoewel bedrijven iets positiever zijn over de groeiverwachtingen in de komende jaren, blijven zij alert op tijdige betaling. Ook zijn zij niet coulanter als een buitenlandse handelspartner de betalingstermijn overschrijdt. Bijna driekwart van de exporteurs benadrukt dat zij niet bereid zijn een langere betalingstermijn voor deze bedrijven in het buitenland te hanteren”, aldus Kaars Sijpesteijn.

Bekijk en download de Trends in Export video hier.  Zie ook www.trendsinexport.nl voor een digitaal exemplaar van het volledige onderzoek.

Over Trends in Export
Trends in Export 2014 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2013 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2014 voorspellen. Het onderzoek is van december 2013 tot en met en januari 2014 onder 4.100 bedrijven verricht. In totaal is 13 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 142 personen in dienst, van wie 10 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 34 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen. Het is de zestiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met meer dan 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft ruim 1.200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.