Ruim 50 procent late betalingen nooit geïnd door bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika

Persbericht

Amsterdam, 24 september 2014 - Economie herstelt; wanbetalingen en faillissementen blijven - Nederlandse handelsmissie naar VS

Meer dan de helft van de vorderingen die meer dan 90 dagen bij afnemers uitstaan, zijn dit jaar als oninbaar afgeschreven door bedrijven in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Hierdoor staat de beschikbaarheid van werkkapitaal op het spel, wat de groei van bedrijven in de weg staat. Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius, waarin de betalingspraktijken van 839 bedrijven in Brazilië, Canada, Mexico en de VS zijn onderzocht.

Bij 38,4 procent van de ondernemingen blijven vorderingen aan andere bedrijven op de vervaldatum onbetaald. 5,2 procent van de facturen wordt pas na 90 dagen betaald en 2,7 procent - ruim de helft van de facturen die 90 dagen na de vervaldatum nog niet waren voldaan - is als oninbaar afgeschreven. In Europa geldt dat 35 procent van de bedrijven te lang of tevergeefs op de betaling van facturen wacht. Ruim 8 op de 10 ondernemers zeggen een vorm van debiteurenbeheer te voeren om kredietrisico's te beperken. Ongeveer de helft controleert de kredietwaardigheid van afnemers, eist betrouwbare betalingsmethodes of past hiervan een combinatie toe.

Ingrijpende gevolgen
“Uit de Miljoenennota blijkt dat Nederland inzet op export. De VS zijn voor Nederlandse bedrijven met in 2013 een exportwaarde van 16,9 miljard euro (vooral machines en chemische producten) een van de belangrijkste exportmarkten buiten Europa. Daarom is het goed dat een handelsmissie naar dit land op het programma staat. Amerikaanse bedrijven geven een hoge prioriteit aan debiteurenbeheer om het aantal wanbetalingen tot een minimum te beperken”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Toch blijven oninbare vorderingen een belangrijk probleem. De impact van onbetaalde facturen op de omzet of cashflow van een bedrijf kan zeer ingrijpend zijn. Als afnemers niet betalen, kost dat tijd en geld voor het innen van uitstaande vorderingen. Ook de hoge reserves voor wanbetalende debiteuren kosten geld dat dus niet beschikbaar is voor de groei van het bedrijf. Nederlandse bedrijven die zakendoen met partners in de Verenigde Staten moeten zich ervan bewust zijn dat er nog steeds een verhoogd risico is.“

Uit het onderzoek komen grote verschillen naar voren tussen de gemiddelde betalingstermijn voor de regio (28 dagen) en de gemiddelde DSO - het aantal dagen dat vorderingen uitstaan - (48 dagen). Deze kloof maakt het risico van wanbetaling zichtbaar en is een risicofactor in het debiteurenbeheer: een te grote spreiding tussen deze termijnen kan zorgwekkend zijn. Dit is de belangrijkste reden dat voor bijna een derde van de ondernemers het aanhouden van voldoende cash flow dit jaar de grootste uitdaging voor de winstgevendheid van hun bedrijf was.

Waakzaamheid bij debiteurenbeheer
"De economie toont weliswaar tekenen van herstel, wanbetalingen en faillissementen blijven een realiteit. Uit het onderzoek blijkt de noodzaak voor bedrijven om waakzaam te blijven bij debiteurenbeheer. Ook moeten zij hun cashflow en rentabiliteit met instrumenten als een kredietverzekering beschermen tegen het risico van wanbetaling of een faillissement”, benadrukt David Huey, regionaal directeur van Atradius Trade Credit Insurance NAFTA. “Dit kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de DSO, een verbetering van de cashflow en betere betalingsvoorwaarden."

De Atradius Betalingsbarometer voor Noord- en Zuid-Amerika kan worden geraadpleegd op: www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met meer dan 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Voor meer informatie
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.