Nederlandse exporteurs verwachten 9 procent groei in 2013

Persbericht

Amsterdam, 4 april 2013 - Atradius en Fenedex publiceren 15e editie Trends in Export

Nederlandse exporteurs verwachten een groei van 9 procent in 2013. Bovendien hebben zij in 2012 hun verwachting van 7 procent exportgroei waargemaakt. Hiermee fungeert de export opnieuw als trekker van de Nederlandse economie. Bijna 47 procent van de exporterende bedrijven betrad vorig jaar nieuwe exportmarkten. In de Top 5 van belangrijkste nieuwe afzetgebieden komt geen enkel Europees land voor. Dit blijkt uit Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius - de grootste kredietverzekeraar van Nederland - en exportvereniging Fenedex.

Exporteurs positief gestemd
“De export heeft in 2012 een mooie groei laten zien en fungeert nog steeds als een aanjager van de Nederlandse economie. Met een zeer solide groeicijfer van 7 procent is dat in de huidige omstandigheden een prestatie om trots op te zijn”, vertelt Bart Jan Koopman, directeur van Fenedex. “De verwachtingen voor 2013 zijn met een groei van 9 procent behoorlijk positief. Wel zien we dat exporteurs hierbij hun blikveld verbreden naar landen buiten de Europese Unie.”

PIGS landen blijven het slecht doen
Duitsland is opnieuw de belangrijkste handelspartner voor Nederland, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Veel ondernemers zijn positief over de groeikansen in Scandinavië. Voor het derde achtereenvolgende jaar voert Griekenland de ranglijst aan van markten waar exporteurs een omzetdaling verwachten. Wel is dit percentage sterk gedaald. Zo verwacht 27 procent dat de omzet uit export dit jaar daalt in vergelijking met 44 procent van de bedrijven die in 2012 omzetdaling voorspelden. Ook in andere PIGS-landen - Portugal, Spanje en Italië - rekenen bedrijven op krimp.

Nieuwe exportbestemmingen buiten Europa
Buiten de EU is Brazilië de markt waar de meeste bedrijven (68 procent) omzetgroei verwachten. Dit was ook in de voorgaande twee jaar het geval. China en Rusland staan eveneens in de Top 5. Meer dan de helft van de exporteurs boekte hier een omzetgroei. Ook de Verenigde Staten en Turkije nemen een plaats in de voorhoede in.

Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de exporteurs in 2012 nieuwe markten heeft betreden. In de Top 5 van nieuw te betreden markten komt geen enkel Europees land voor. De lijst wordt aangevoerd door Rusland, China en India. Brazilië en de VS sluiten de lijst af. Ook voor 2013 staan alle BRIC-landen, aangevuld met Polen, in de ranglijst van meest veelbelovende afzetmarkten.

Scherper op betalingscondities
In 2012 gingen exporteurs opnieuw strikter om met betalingscondities. Zo geldt nog steeds dat meer dan de helft van deze bedrijven bovenop het tijdig betalen van hun facturen zit. “Als we kijken naar hoe exporteurs hun betalingsrisico’s afdekken, zien we dat voor 64 procent vooruitbetaling een belangrijk instrument is. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is het aantal bedrijven dat hierom vraagt sterk gestegen en dit aantal neemt elk jaar nog iets toe. Daarna volgt een exportkredietverzekering met 41 procent. Hoewel bedrijven iets positiever over de groeiverwachtingen in de komende jaren zijn, blijven zij alert op tijdige betaling”, aldus Bert Bruning, directeur van Atradius Nederland.

 

Over Trends in Export
Trends in Export 2013 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2012 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2013 voorspellen. Het onderzoek is van december 2012 tot en met en januari 2013 onder 3.900 bedrijven verricht. In totaal is ruim 10 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 137 mensen in dienst, van wie 12 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 28 jaar exportervaring en exporteren naar 25 landen. Het is de vijftiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Bekijk en download de Trends in Export video hier. Zie ook www.trendsinexport.nl voor een digitaal exemplaar van het volledige onderzoek Trends in Export 2013.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft ruim 1.200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.