Nederlandse exporteurs profiteren te weinig van mogelijkheden internet en e-commerce

Persbericht

Amsterdam, 4 april 2013 - Atradius en Fenedex publiceren 15e editie Trends in Export

Hoewel de helft van de Nederlandse exporteurs een online strategie heeft, slagen zij er onvoldoende in de mogelijkheden van het wereldwijde web en online media te benutten. Zo speelt e-commerce bij ruim een derde nauwelijks een rol bij exportactiviteiten. Ook de ontwikkeling van mobiele applicaties en het gebruik van social media staan bij de meeste exporteurs in de kinderschoenen. Dit blijkt uit Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius - de grootste kredietverzekeraar van Nederland - en exportvereniging Fenedex.

Uit het jaarlijkse onderzoek van Atradius en Fenedex tonen Nederlandse exporteurs zich redelijk optimistisch over de vooruitzichten in 2013. Zo verwachten zij dit jaar een groei van 9 procent. Bovendien hebben zij in 2012 hun verwachting van 7 procent exportgroei waargemaakt. Hiermee fungeert de export opnieuw als trekker van de Nederlandse economie. Bijna 47 procent van de exporterende bedrijven betrad vorig jaar nieuwe exportmarkten. In de Top 5 van belangrijkste nieuwe afzetgebieden komt geen enkel Europees land voor. De lijst wordt aangevoerd door Rusland, China en India. Brazilië en de VS sluiten de lijst af. Ook voor 2013 staan alle BRIC-landen, aangevuld met Polen, in de ranglijst van meest veelbelovende afzetmarkten.

Internet als communicatiemiddel
Vijftien jaar geleden kwam in Trends in Export voor het eerst de vraag aan de orde in hoeverre exporteurs gebruikmaken van internet. In deze editie gaat het onderzoek in op de vraag of exporteurs profiteren van de mogelijkheden die het internet en nieuwe technologie bieden. Voor 51 procent geldt dat zij een online strategie hebben, terwijl 4 op de 10 ondernemers hiervoor nog geen beleid heeft. De rol die internet speelt in de samenwerking met buitenlandse handelspartners is gering. Zo zet bijna driekwart van de ondernemers het internet slechts als communicatiemiddel in. Een derde van de exporteurs gebruikt het medium ter ondersteuning van de dienstverlening aan klanten. 27 procent zegt online promotiemiddelen voor partners beschikbaar te stellen. Voor een kwart is de website van buitenlandse partners een verlengstuk van de eigen verkooporganisatie. Daarnaast heeft 12 procent voor partners een extranet ontwikkeld.

Slechts een op de vijf exporteurs verkoopt via het web
Bij ruim een derde van de ondernemers speelt e-commerce nog geen enkele rol bij hun exportactiviteiten. Bovendien benadrukt 56 procent dat de website alleen is ingericht met het oog op marketing. Slechts bij 13 procent van de exporteurs kunnen buitenlandse klanten en partners online orders plaatsen. Bij een nog kleinere groep (8 procent) is sprake van internationale verkoop via een webshop. Bij de knelpunten die bedrijven ervaren, staat het niet geschikt zijn van producten voor e-commerce op de eerste plaats (38 procent). Het missen van persoonlijk contact is voor bijna 3 op de 10 exporteurs een struikelblok.

Mobiele apps in de kinderschoenen
Tablets en smartphones nemen weliswaar snel in populariteit toe, maar lang niet alle websites kunnen via deze mobiele toepassingen goed worden geraadpleegd. Een derde van de exporteurs heeft hun website geschikt gemaakt voor mobiele apps; ruim een vijfde werkt aan de ontwikkeling hiervan. 46 procent geeft echter aan dat de website hiervoor nog niet geschikt is. Ook de inzet van apps staat nog in de kinderschoenen. Slechts 10 procent van de bedrijven heeft een app laten ontwikkelen. Ook hier denkt een grote meerderheid van 64 procent echter dat hun product of dienst zich hiervoor niet leent.

Social media weinig ingezet voor handelsactiviteiten
Voor exporteurs geldt dat 37 procent social media niet inzet bij hun handelsactiviteiten. 31 procent gebruikt deze netwerken alleen in Nederland en nog geen kwart van de bedrijven heeft een strategie op het gebied van social media. Bij de bedrijven die wel actief is met social media is LinkedIn veruit het populairste netwerk: ruim 8 op de 10 exporteurs zet dit actief in, gevolgd door Facebook (73 procent) en Twitter (67 procent). Deze netwerken worden door driekwart van de exporteurs ingezet voor het verspreiden van nieuws. De helft geeft aan social media vooral te gebruiken voor het versterken van klantrelaties. Het genereren van leads (23 procent) en de verkoop van diensten en producten (22 procent) wordt nog minder vaak via social media gedaan.

 

Over Trends in Export
Trends in Export 2013 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2012 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2013 voorspellen. Het onderzoek is van december 2012 tot en met en januari 2013 onder 3.900 bedrijven verricht. In totaal is ruim 10 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 137 mensen in dienst, van wie 12 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 28 jaar exportervaring en exporteren naar 25 landen. Het is de vijftiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Zie www.trendsinexport.nl voor een digitaal exemplaar van het volledige onderzoek Trends in Export 2013.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 45 landen heeft het een geschat marktaandeel van 31% van de mondiale markt voor kredietverzekering. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft ruim 1.200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.