De kans op wanbetaling in Oost-Europa groeit

Persbericht

Amsterdam, 23 mei 2017 - 3 op de 5 bedrijven kampen met wanbetaling door liquiditeitsproblemen klanten

In Oost-Europa kreeg 86 procent van de bedrijven het afgelopen jaar te maken met uitblijvende betalingen door binnenlandse handelspartners. Voor bijna 6 op de 10 bedrijven was dit het gevolg van liquiditeitsproblemen van klanten. Dat is veel meer dan bij ondernemingen in West-Europa (52 procent). Vooral ondernemers in Hongarije (78 procent) zijn geconfronteerd met wanbetaling door liquiditeitsproblemen van klanten. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer Oost-Europa van kredietverzekeraar Atradius.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 45 procent van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse zakelijke facturen na de vervaldatum niet betaald was. In West-Europa is dit lager (42 procent). Gemiddeld zijn één op de tien binnenlandse facturen niet op tijd betaald en is één procent afgeschreven als niet-invorderbaar.

Turkije hardst geraakt
In Turkije had 61 procent van de bedrijven met achterstallige betalingen te maken en 20 procent met wanbetalingen. 2 procent was hiervan oninbaar. Dit komt ook tot uitdrukking in het DSO-cijfer van het land, dat gemiddeld 73 dagen bedroeg, veel hoger dan in heel Oost-Europa (61 dagen).

Verslechtering betalingsmoraal
Een groeiende groep Oost-Europese bedrijven verwacht in de komende twaalf maanden een verslechtering van de betalingsmoraal van hun handelspartners. Opvallend is dat meer ondernemers - ruim een kwart - verslechtering verwachten, in plaats van verbetering (16 procent). Om hun debiteurenportefeuille te beschermen tegen het risico van wanbetaling, is 53 procent van de bedrijven in Oost-Europa van plan dit jaar bestaande maatregelen op het gebied van creditmanagement te handhaven. Zelfs de Brexit, het toenemende protectionisme in de Verenigde Staten en een groeivertraging in China zijn geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

De groeivooruitzichten in sommige regio's lijken positiever dan voorheen, maar risico’s kunnen nog steeds niet worden uitgesloten. Zo brengt de politieke onzekerheid in de eurozone op de middellange termijn onzekerheid met zich mee over de groeivooruitzichten in de regio. Daarnaast is sprake van een groeivertraging van de Chinese economie: van 6,7 procent vorig jaar naar 6,5 procent dit jaar. In Oost-Europa blijven onder meer de negatieve gevolgen van sancties op productiviteit en investeringen doorwerken op de groei in Rusland. De nauwe handelsbetrekkingen tussen verschillende regio's in de wereld betekenen dat een slechter economisch klimaat ook negatieve effecten op andere markten kan hebben. Met mogelijk wereldwijd meer faillissementen tot gevolg. Daarom is een sterke focus op creditmanagement cruciaal om de levensvatbaarheid van bedrijven te waarborgen.

Andreas Tesch Atradius Andreas Tesch
Chief Market Officer van Atradius N.V.

 

Het volledige rapport met de resultaten van de editie van mei 2017 van de Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa kan worden gedownload via www.atradius.nl

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie:
Atradius                                                                   
Corporate Communications & Marketing                
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394                                          
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.