Atradius weer actief op Iran

Persbericht

Amsterdam, 21 maart 2016 - Door opschorting sancties kan kredietverzekeraar weer export naar Iran ondersteunen

Atradius Dutch State Business, de exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid, biedt weer kredietverzekeringen aan voor export naar Iran. De verzekering tegen betalingsrisico’s is bedoeld voor Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen, zoals machines en schepen, en voor aannemers die in Iran aan de slag willen.

Vanwege de sancties van de Verenigde Naties en de Europese Unie was het in de afgelopen zes jaar niet mogelijk om kredietrisico’s op Iran te verzekeren. Dankzij de opschorting van de sancties eerder dit jaar is nu weer dekking mogelijk. Ook het betalingsverkeer met Iran komt weer geleidelijk op gang.

Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business: “We willen eerst weer ervaring opdoen met Iran, dus wij bieden vooralsnog in de eerste plaats dekking voor transacties met een korte looptijd. Voor langjarig krediet is het nog wat vroeg. De afgelopen weken zijn we door veel exporteurs benaderd voor dekking op Iran, dus de belangstelling is groot. Nu wij onze activiteiten op Iran hervatten, verwachten we dat de eerste exporteurs hier spoedig gebruik van zullen maken.”

Over Atradius Dutch State Business
Sinds 1932 heeft Atradius een samenwerkingsovereenkomst met de Staat der Nederlanden voor het aanbieden van exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties. In dit kader verzekert en garandeert Atradius Dutch State Business, onderdeel van de Atradius Groep, in naam van en voor rekening van de overheid bepaalde commerciële en politieke risico’s bij export en investeringen.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com
www.atradiusdutchstatebusiness.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.