Aantal faillissementen in Nederland daalt in 2014 met 10 procent

Persbericht

Amsterdam, 3 september 2014 - Nederlandse economie blijft kwetsbaar, maar herstel zet voorlopig door - Aantal faillissementen in eurozone daalt voor het eerst sinds 2007

Na twee jaar van sterke groei zal het aantal faillissementen in Nederland in 2014 dalen met 10 procent. Dit is het resultaat van het bescheiden herstel van de economie. Hoewel het aantal faillissementen ook in de rest van de eurozone afneemt, is deze daling in Nederland en Spanje het sterkst. In de eerste zes maanden van dit jaar sloten in Nederland 12 procent minder bedrijven de deuren dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit het Insolvency forecasts rapport van Atradius, de grootste kredietverzekeraar van Nederland.

De Nederlandse economie blijft kwetsbaar, maar Atradius verwacht dat het herstel zich in de laatste maanden van dit jaar en in 2015 zal voortzetten. Het totale aantal faillissementen zal in 2014 8.500 bedragen: 1.000 minder dan in het voorgaande jaar. De economische crisis heeft Nederland zwaar getroffen en sinds 2007 moest een recordaantal bedrijven de deuren sluiten. In 2013 gingen 10 procent meer bedrijven failliet dan in 2012. Daarmee is het aantal bedrijfssluitingen nog steeds 86 procent hoger dan in 2007.

Sterkste daling aantal faillissementen in handel en bouw
De vooruitzichten zijn dit jaar in de meeste sectoren - met name de handel en bouwsector - verbeterd. In deze branches was in de eerste zes maanden van 2014 sprake van een daling met achtereenvolgens 21 en 25 procent in vergelijking met de laatste zes maanden van 2013. Het aantal bedrijfssluitingen was in deze sectoren echter wel veel hoger dan in andere branches. Zo gingen in 2014 tot nu toe 522 bedrijven in de bouwsector failliet, terwijl 836 handelsbedrijven de deuren moesten sluiten.

De vooruitzichten verbeteren ook in andere sectoren, zoals de industrie (-2 procent) en het transport (-5 procent). Wel was sprake van een hoger aantal faillissementen in de financiële dienstverlening. In de eerste helft van 2014 sloten 486 bedrijven in deze sector de deuren. Dit is een stijging van 30 procent ten opzichte van de tweede helft van of 2013, toen 375 bedrijven failliet gingen.

Minder faillissementen in eurozone
In de eurozone zal het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting met 5,2 procent dalen. Dit is de eerste daling sinds 2007. In 2013 nam het aantal bedrijfssluitingen toe met 5,7 procent. In vergelijking met vorig jaar zijn de economische omstandigheden verbeterd. Het aantal verwachte faillissementen in 2014 is nog altijd twee keer zo hoog als in 2007, voor het uitbreken van de financiële crisis. De vooruitzichten zijn in de meeste Europese markten echter verbeterd. Atradius verwacht echter dat de omstandigheden verslechteren in Italië en Griekenland. In deze landen stijgt het aantal bedrijfssluitingen respectievelijk met 6 en 5 procent. Verder kunnen de economische sancties voor en van Rusland een impact hebben op de economische ontwikkelingen van belangrijke handelspartners als Duitsland, dat dit jaar al een lagere economische groei kent dan verwacht, en daarmee op de faillissementsontwikkelingen.

Betere vooruitzichten in andere ontwikkelde economieën
De vooruitzichten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zullen verbeteren als resultaat van het sterke economische herstel. Het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk daalt naar verwachting met 3 procent en in de VS met 11 procent. In de Scandinavische landen is dit jaar sprake van een daling van 7,8 procent, waarbij Denemarken met 15 procent minder faillissementen het beste presteert.

“We zijn optimistisch over het aantal faillissementen waarvan in 2014 in de ontwikkelde economieën sprake is. De economische omstandigheden zijn gunstiger en dat vertaalt zich in een daling van het aantal bedrijven dat failliet gaat. Het is zeer bemoedigend te zien dat het aantal bedrijfssluitingen in de eurozone voor het eerst in zes jaar daalt, echter het herstel is nog zwak en kwetsbaar”, aldus John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met meer dan 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.