Market Monitor Voeding VK 2017

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Voeding

12 dec 2017

Hoewel de Britse vraag en omzet op het vlak van voeding solide bleven in 2017, namen de uitdagingen voor de sector toe, wegens zijn grote afhankelijkheid van de import.

  • Hoge druk op de marges door hogere invoerkosten
  • Facturen worden na gemiddeld 45 à 60 dagen betaald
  • Meer betalingsachterstanden en insolventies verwacht

 

MM VK voedsel 2017 overzicht

 

Hoewel de Britse vraag en omzet op het vlak van voeding solide bleven in 2017, namen de uitdagingen voor de sector toe, wegens zijn grote afhankelijkheid van de import (in 2016 werd 48% van de in het Verenigd Koninkrijk geconsumeerde voeding geïmporteerd). Als gevolg van de devaluatie van het Britse pond, sinds de Brexit-beslissing in juni 2016 (ongeveer 15% ten opzichte van de euro), stegen de kosten van grondstoffen en voedingsartikelen voor veel Britse voedingsproducenten en -verwerkers die afhankelijk zijn van de import. Daardoor stegen hun inputkosten en krompen hun marges.

Gelet op de marktpositie van grote retailers en de aanhoudende prijzenoorlogen in het segment voedingsdetailhandel, konden voedingsbedrijven uit de hele toeleveringsketen die prijsstijgingen heel moeilijk doorrekenen. Hun invloed op retailers is beperkt, doordat het segment voedingsproducenten wordt gedomineerd door kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn op een zeer versnipperde markt.

Hoewel de aanvankelijke gevolgen van prijsstijgingen deels werden opgevangen door termijncontracten en indekkingsmechanismen, nam de inflatie op voedingsprijzen toe in 2017. Men verwacht dat in 2018 deze trend zal aanhouden wanneer grote retailers zullen proberen de verhoogde kosten door te schuiven naar de consument.

Door de hogere invoerprijzen nam ook de druk toe op een al zeer competitieve markt, waar voedingsproducenten en -verwerkers genoodzaakt zijn om lage of krimpende marges te aanvaarden om hun klantenrelaties te behouden. In sommige gevallen heeft dit een destabiliserende invloed op bedrijven die contracten aanvaarden onder slechtere voorwaarden. Er zijn al verscheidene gevallen van prijserosie door competitieve offertes geweest waarbij contracten louter worden afgesloten om de volumes te behouden en de overheadkosten te dekken. Dat is echter niet houdbaar op lange termijn.

Tegelijkertijd profiteren exportgerichte voedingsbedrijven van de waardevermindering van het Britse pond - vooral in het drankensegment, de enige deelsector met een positieve handelsbalans  (vooral dankzij de export van whisky).

De druk op de marges en de zwakte van het Britse pond resulteerden in tal van fusies en overnames in 2017. Ondanks de toenemende onzekerheid in verband met de Brexit bleven Britse bedrijven aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. Dat zou ook zo moeten blijven in 2018. Tegelijkertijd stelden we echter vast dat voedingsbedrijven weigerachtig blijven om te investeren, in afwachting van meer duidelijkheid over het resultaat van
de Brexit-onderhandelingen.

 

MM - voedsel - VK 2017 - BBP

 

Facturen in de Britse voedingssector worden na gemiddeld 45 à 60 dagen betaald; de voorbije twee jaar was het betalingsgedrag over het algemeen goed. Als gevolg van de hogere druk op de marges en het onvermogen om hogere inputkosten op te vangen was er dit jaar echter een stijging van het aantal betalingsachterstanden en insolventies. Ook voor de eerste helft van 2018 verwachten we een stijging, met tot 5% meer faillissementen
van voedingsbedrijven, door de aanhoudende onzekerheid in verband met de Brexit en de gevolgen hiervan voor de grensoverschrijdende handel (vooral met Ierland als  belangrijkste handelspartner voor voeding). Sommige grote spelers blijven de toeleveringsketen onder druk zetten wat de prijzen en betalingsvoorwaarden betreft. Vooral voor kleine voedingsbedrijven brengt dit cashflow-uitdagingen met zich mee. In het geval van een harde Brexit zou de uittreding uit de eengemaakte Europese markt en de daaropvolgende toepassing van WHO-tarieven op een sector met krappe marges zoals de voedingssector, grote gevolgen hebben.

Dat gezegd zijnde heeft de voedingssector al bewezen dat het perioden met een lagere rentabiliteit kan doorstaan, door middel van een strak kostenbeheer. Broodnodige prijsstijgingen blijven ook mogelijk, wat de rentabiliteit in de hele sector zou kunnen verbeteren. De toekomstige ontwikkeling van het aantal wanbetalingen en insolventies in de sector zal grotendeels afhangen van het resultaat van prijsonderhandelingen, vooral tussen detailhandelaren en voedingsproducenten. Voor 2018 verwachten we dat retailers steeds vaker hun kosten zullen doorrekenen om de druk op hun eigen marges te verlagen. Ondanks de huidige moeilijkheden hebben voedingsbedrijven nog altijd een goede toegang tot externe financiering (bijvoorbeeld bankleningen). De sector maakt ook volop gebruik van leningen met activa als onderpand.

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open tot neutraal. Gelet op onze uitgebreide contacten in de sector gaan we uit van een redelijke risicoaanvaarding, doordat we de ontwikkelingen in de sector van nabij opvolgen en waakzaam blijven voor een veranderende dynamiek en uitdagingen in de hele toeleveringsketen voor voeding.

Ons acceptatiebeleid voor de voedingsdetailhandel, die vooral uit sterke spelers bestaat, blijft over het algemeen open. Dit geldt ook voor de zuivelsector die, ondanks enkele aanhoudende uitdagingen, beter presteerde in 2017.

 

MM - voedsel - VK voor- en nadelen 2017

 

Dat gezegd zijnde staan we voorzichtiger tegenover het segment vlees en fruit/groenten. Beide deelsectoren zijn immers sterk afhankelijk van de import en kampen dus met een sterkere inflatie van de inputkosten en erosie van de winstmarges. Dit blijft naar verwachting zo zolang de wisselkoersen zwak blijven. Zowel fraude door bedrijven die maar kort bestaan als fraude door personificatie blijven een probleem in de Britse voedingssector, vooral in de deelsectoren vlees en fruit en groenten. In 2017 stelden we een sterke toename van de laatste soort fraude vast, waarbij vooral overzeese leveranciers het doelwit waren.


 

 

Dynamicline

 

 


 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 
 
 
 
 

 

 

Download icoon

 

Market monitor voedsel december 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.