Market Monitor Staal Verenigd Koninkrijk 2017

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

In 2015 en begin 2016 kampte de Britse staal- en metaalsector met een moeilijk marktklimaat

  • Marges zijn verbeterd, maar de uitdagingen blijven bestaan
  • Facturen worden na gemiddeld 60 dagen betaald
  • Geen grote toename van het aantal insolventies verwacht in 2017

 

 

 

 

 

 

MM_VK_Staal_2017_overzicht

 

 

 

 

 

 

In 2015 en begin 2016 kampte de Britse staal- en metaalsector met een moeilijk marktklimaat; overcapaciteit, zware concurrentie, wisselkoersvolatiliteit, hoge energiekosten, voortdurende besparingsmaatregelen en meer onzekerheid over het resultaat van het Brexit-referendum drukten de prestaties en financiële slagkracht van veel bedrijven. De staalprijzen bleven laag, grotendeels als gevolg van de lage  grondstoffenprijzen, vooral die voor ijzererts.

 

 

 

MM - Staal - VK BBP 2017

 

 

 

In 2016 herstelden de staal- en metaalprijzen zich echter, doordat China zijn staalexport beperkte, terwijl de Europese Unie invoerrechten hief op Chinees staal. Tegelijkertijd was er een solide vraag van de bouwsector en vooral de autosector als belangrijke afnemers. De grote voorraden werden afgebouwd, wat gevolgen had voor de staalprijs in de hele toeleveringsketen. Dat gezegd zijnde daalde de Britse staalproductie volgens de World Steel Association licht in de periode januari-augustus 2017, met 1,4% op jaarbasis.

 

 

Hoewel de ongunstige marktomstandigheden in het verleden nadelig waren voor de inkomsten, marges, winsten en kasstromen van veel staal- en metaalbedrijven, zorgden de stijgende verkoopprijzen voor betere bedrijfsmarges. Britse staalproducenten zijn vooral lang gevestigde en rendabele bedrijven, maar zijn ook sterk afhankelijk van bankleningen (vooral voor de verdiscontering van facturen) om over voorraden te kunnen beschikken wanneer die nodig zijn. Ze hebben doorgaans weinig overheadkosten; dat maakt hen bestand tegen economische veranderingen, doordat ze voorraden kunnen verkopen om geld vrij te maken. Banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te staan aan de sector.

De gemiddelde betalingsduur in de Britse staal- en metaalindustrie is 60 dagen. Eind 2016 en begin 2017 nam het aantal betalingsachterstanden toe. Dit was echter vooral te wijten aan het faillissement van een grote leverancier van auto-onderdelen in 2016. Men verwacht dat het aantal wanbetalingen de komendemaanden zal dalen, aangezien de  verkoopprijzen hoger dan verwacht bleven, met steeds grotere marges tot gevolg. De voorbije zes maanden daalde het aantal grote kredietverzekeringsclaims en, hoewel het aantal insolventies bij Britse bedrijven naar verwachting met 2% zal stijgen in 2017 en met 4% in 2018, verwacht men dat de staal- en metaalsector deze negatieve trend niet zal volgen.

Vanwege de betere bedrijfsmarges en stabiele situatie in verband met kredietverzekeringsclaims hebben we onlangs onze vooruitzichten voor de staal- en metaalsector verhoogd van ‘Matig’ naar ‘Redelijk’. We blijven echter voorzichtig staan tegenover bedrijven die banden hebben met de olie-industrie in de Noordzee en/of Oil Country Tubular Goods (OCTG); de lagere investeringen door de energiesector hadden immers een negatieve invloed op de inkomsten, marges en rentabiliteit van veel gerelateerde staal- en metaalbedrijven.

 

 

MM - Staal - VK voor- en nadelen 2017

 

 

Op middellange termijn kan de Brexit negatieve gevolgen hebben voor de Britse staal- en metaalindustrie, doordat de economische onzekerheid voor uitstel of zelfs afstel van investeringsbeslissingen kan leiden, vooral in de bouwsector. Tegelijkertijd zou de eventuele invoering van nieuwe tarieven op geïmporteerde metalen en staal door de EU nadat het Verenigd Koninkrijk officieel uit de EU is gestapt, slechts nieuws kunnen zijn voor het staalsegment, aangezien 70% van de Britse staalexport momenteel naar de EU gaat.

 

 

We blijven ons ervan bewust dat de staal-/metaalsector gekenmerkt wordt door structureel kleine marges, met instabiele marktomstandigheden, een hoge mate van fragmentering – en dus rijp voor consolidatie – zware concurrentie en een grote afhankelijkheid van bankleningen. Balansen met een hoge hefboomwerking kunnen voor problemen zorgen tijdens een baisse. In de staal- en metaalindustrie zijn het vermogen van bedrijven om producten efficiënt te verwerken en in nieuwe technologie te investeren, zoals lasersnijders en gedetailleerde integriteitsscanners, belangrijke troeven om een concurrentievoordeel te krijgen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Market monitor staal november 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.