Market Monitor Staal Verenigd Koninkrijk 2016

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

Het marktklimaat in de Britse staal- en metaalsector blijft moeilijk

  • Het marktklimaat blijft moeilijk
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen
  • Geen grote toename van het aantal solventies verwacht in 2016

MM_staal_UK_overzicht_2016

Het marktklimaat in de Britse staal- en metaalsector blijft moeilijk; de overcapaciteit en zware concurrentie, wisselkoersvolatiliteit, hoge energiekosten, aanhoudende besparingsmaatregelen en toenemende onzekerheid als gevolg van de Brexit-beslissing blijven wegen op de prestaties en financiële sterkte van veel bedrijven.

Net als hun Europese tegenhangers kampen Britse staalproducenten met een toegenomen invoer vanuit Rusland en China, terwijl de staalprijzen laag blijven, grotendeels als gevolg van de lage grondstoffenprijzen en in het bijzonder die voor ijzererts. Beide landen, maar vooral Rusland, hebben altijd onderaan de kostencurve gezeten. Dat geeft hen een concurrentievoordeel.

Bovendien werden de Britse staal- en metaalbedrijven getroffen door de aanhoudende moeilijkheden in de bouwsector, een grote staalconsument. Hoewel de sector van de  residentiële gebouwen groeide, vraagt dit segment zeer weinig staal- en metaalinput. Men verwacht dat de Britse bouwsector te lijden zal hebben onder de recente beslissing in verband met de Brexit; wegens de daaropvolgende economische onzekerheid is men al begonnen met het uitstellen van investeringsbeslissingen.

De nadeligere marktomstandigheden bleven de omzet, marges, winst en kasstroom van veel bedrijven aantasten. Bijgevolg, in een poging om de liquiditeitsrisico’s te beperken,  werden kostenverlagingsprogramma’s en kostenbeheerstrategieën ingevoerd en worden voorraden afgewikkeld en niet-kernactiva afgestoten. Hoewel de sector tot dusver vooral met kostenbeheersende maatregelen reageerde op overcapaciteit, is het mogelijk dat dit
niet meer dan een remedie op korte termijn zal blijken te zijn. De marges handhaven door middel van kostenverlagingen en zich concentreren op high-end producten mag niet als de ultieme oplossing voor structurele problemen worden beschouwd.

MM_staal_UK_prestaties_2016

Dat gezegd zijnde hebben veel bedrijven reeds in nieuwe technologieën geïnvesteerd, zoals lasersnijden en gedetailleerde integriteitsscanners om concurrentievoordelen te realiseren. In de staal- en metaalsector is het vermogen van bedrijven om producten efficiënt te kunnen verwerken, een grote troef. Britse staalbedrijven zijn vooral gevestigde en rendabele bedrijven (zij het met kleine marges). Ze zijn sterk afhankelijk van  bankfinancieringen (vooral ‘invoice discounting’) om over voorraden te kunnen beschikken wanneer dat nodig is. Ze hebben doorgaans weinig overheadkosten, waardoor ze bestand zijn tegen economische veranderingen; ze kunnen immers voorraden  verkopen om kasmiddelen vrij te maken. Lage staalprijzen stellen hen ook in staat om producten goedkoop te kopen.

De gemiddelde betalingstermijn in de Britse staal- en metaalindustrie bedraagt 60 dagen. Ondanks de huidige uitdagingen wordt voorlopig niet verwacht dat de  betalingsachterstanden zullen stijgen. Het aantal insolventies zal naar verwachting niet sterk stijgen in 2016, toch is voorzichtigheid geboden wegens de nog altijd fragiele aard van de sector, die tot onverwachte faillissementen kan leiden.

MM_staal_uk_voor_nadelen_2016

Ons acceptatiebeleid blijft selectief, aangezien de instabiele marktomstandigheden en de potentiële volatiliteit van een heropleving niet onderschat mogen worden. We blijven  echter positief staan tegenover aanvaardbare risico’s. Hoewel onze acceptaties grotendeels per geval bepaald worden, hebben we de voorbije jaren een ruim inzicht  gekregen in de sector en zijn voornaamste problemen. We beseffen dat het om een sector met krappe marges, zware concurrentie en een grote afhankelijkheid van bankfinancieringen gaat, waarbij balansen met een hoge schuldenlast tot problemen kunnen leiden bij een achteruitgang.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.