Market Monitor - Focus op machine industrie - Brazilië

Market Monitor

  • Brazilië
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

De sector heeft zwaar te lijden onder de huidige economische baisse (men verwacht dat het Braziliaanse bbp met 1,5% zal krimpen in 2015).

  • Achteruitgang in alle belangrijke deelsectoren
  • Hoge hefboomwerking bij veel bedrijven
  • Steeds meer betalingsachterstanden en insolventies

MM_machine_Brazilie_overzicht (NL)

De productie van machines en apparatuur is een van de belangrijkste industrietakken van Brazilië, goed voor ongeveer 7% van de totale industriële productie van het land. De sector heeft zwaar te lijden onder de huidige economische baisse (men verwacht dat het Braziliaanse bbp met 1,5% zal krimpen in 2015). Het hele Braziliaanse bedrijfsklimaat is verslechterd als gevolg van de dalende inkomsten uit de export van goederen, de dalende industriële productie en de toenemende inflatie (meer dan 8% in de eerste helft van 2015), de stijgende werkloosheid en de volatiele wisselkoersen.

De machinesector kampt vooral met een terugloop van de investeringen, als gevolg van de hoge rentevoeten en de huidige crisis in de olie-/gassector, die een belangrijke koopsector is. (De olie-/gasindustrie heeft te lijden onder de lagere olieprijzen en een groot corruptieschandaal waarbij het staatsenergiebedrijf Petrobras betrokken is). Bovendien  bezuinigt de overheid op investeringsprogramma’s en is de ‘boom’ voor de export van goederen voorlopig voorbij. De volatiliteit van de Braziliaanse real ten opzichte van de USD had ook nadelige gevolgen voor de machinesector.

De centrale bank moet het algemene prijspeil onder controle houden om verdere aantasting van de koopkracht van
consumenten te voorkomen. In tegenstelling tot vroeger heeft de bank momenteel weinig mogelijkheden om haar reserves op de secundaire markt te gebruiken om de wisselkoers te stabiliseren. De deelsector landbouwmachines kampt met dalende goederenprijzen (vooral voor sojabonen en maïs), met lagere marges voor landbouwers en minder investeringen tot gevolg. De vooruitzichten voor 2015-2016 wijzen op nog kleinere marges voor landbouwers.

De teruglopende investeringen in de energiesector hadden ook gevolgen voor de productie van olie- en gasmachines; de dalende olieprijzen wogen immers zwaar door, wegens de hoge kosten voor de ontginning van de Braziliaanse pre-salt olievelden. Investeringen vielen stil door een groot corruptieschandaal waarbij het staatsoliebedrijf Petrobras en zijn leveranciers betrokken waren, met nadelige gevolgen voor de verkoop van machines. Tegelijkertijd zijn de bezuinigingen bij de overheid ook slecht nieuws voor wegmachines.

Zowel de vraag als de winstmarges zijn de afgelopen twaalf maanden in alle machinesegmenten dan ook beduidend teruggelopen. Men verwacht dat deze negatieve trend zal aanhouden in de tweede helft van 2015.

Veel machinefabrikanten hebben een hoge schuldenlast, als gevolg van zware investeringen die in eerdere jaren gedaan zijn in de expansie van hun activiteiten. Nu de door goederen gedreven groeifase in Brazilië voorlopig voorbij is, wordt het steeds moeilijker om die schulden af te lossen, vooral door de hogere rentevoeten (om inflatie tegen te gaan heeft de Braziliaanse centrale bank de rentevoeten herhaaldelijk verhoogd; in juni van 2015 bedroeg de referentierentevoet al 13,75%). Dit monetaire beleid zorgde voor een ‘credit crunch’. Het is dan ook geen verrassing dat financiële instellingen voorlopig niet echt bereid zijn om leningen te verstrekken aan bedrijven.

MM_machine_Brazilie_voor_nadelen (NL)

De gemiddelde betalingsduur in de Braziliaanse machine-industrie is 60-90 dagen, hoewel er uitzonderingen zijn wanneer de economische cyclus van een koopsector langer is (bijvoorbeeld in het geval van landbouwmachines). Het betalingsgedrag in de machinesector is vrij slecht. Het aantal wanbetalingen steeg in de eerste helft van 2015 en zal naar verwachtingen de komende zes maanden verder stijgen. Door de ‘credit crunch’ als gevolg van de hogere rentevoeten verlengen tal van bedrijven hun betalingstermijnen. Het aantal insolventies in de machine-industrie is ook toegenomen. Verwacht wordt dat de komende maanden het aantal faillissementen nog verder zal toenemen.

Gezien het toenemende aantal kredietverzekeringsclaims, de verslechterde bedrijfsprestaties en het toegenomen kredietrisico, hanteren we momenteel een restrictief acceptatiebeleid voor alle deelsectoren met betrekking tot machines. We zijn bijzonder voorzichtig ten overstaan van bedrijven die zwak presteren op financieel vlak, vooral bedrijven met een hoge hefboomwerking en bedrijven die het waarschijnlijk moeilijk zullen hebben om hun schulden af te lossen. Wegens de toegenomen volatiliteit van de wisselkoersen letten we ook op bedrijven die sterk afhankelijk zijn van geïmporteerde goederen of halffabrikaten.

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.