Market Monitor Chemie Mexico 2018

Market Monitor

  • Mexico
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

De toegevoegde waarde van de Mexicaanse chemische sector zou een recordgroei boeken van 1,7% in 2018, na een stijging van 0,3% in 2017.

  • MM chemie MX 2018 - chemicalienDankzij de grotere verkoopvolumes en hogere prijzen (vaak in dollar uitgedrukt). De devaluatie van de peso ten opzichte van de USD en de euro (een groot aantal chemiebedrijven is afhankelijk van de invoer van basischemicaliën en/of geraffineerde olieproducten uit het buitenland, vooral de VS) en de liberalisering van de brandstoffenprijzen, hebben echter grote gevolgen voor de bedrijfsresultaten. De winstmarges daalden in 2017 en zouden verder dalen in 2018.
  • Ruim 80% van de chemiebedrijven in Mexico zijn kleine of middelgrote ondernemingen; banken zijn vaak maar matig bereid om leningen toe te kennen. De belangrijkste financieringsmethode van de sector zijn de toeleveringsketens, zelfs voor grote bedrijven die een goede toegang hebben tot bankleningen om hun projecten te financieren.
  • MM chemie MX 2018 - presentatievooruitzichten De gebruikelijke betalingstermijnen in deze sector liggen tussen de 60 en 90 dagen. In 2017 steeg het aantal betalingsachterstanden niet, ondanks het feit dat veel chemiebedrijven met een liquiditeitsdaling kampten door de hogere invoerprijzen voor goederen; de hogere prijzen konden immers worden doorgerekend aan klanten en eindconsumenten. Voor 2018 wordt evenmin een sterke stijging van het aantal betalingsachterstanden en wanbetalingen verwacht.
  • Ondanks de grotere druk op de marges van bedrijven hanteren we voorlopig een neutraal acceptatiebeleid voor de segmenten petrochemicaliën en basischemicaliën, rekening houdend met de solide prestaties van de voorbije jaren. Gelet op de wisselkoersvolatiliteit en goederenprijzen in dollar, volgen we de prestaties van aparte kopers echter op de voet (vooral hun vermogen om cash te genereren, hun hefboomwerking en hun structuur van buitenlandse schulden/omzet in dollar).
  • Ook voor de farmaceutische sector hanteren we een neutraal acceptatiebeleid. Hoewel bedrijven in dit segment doorgaans goed gesitueerd zijn en financieel sterk staan, zijn de eindklanten zoals consumenten en openbare gezondheidsinstellingen gevoelig voor nadelige economische ontwikkelingen.
  • We hanteren een zeer restrictief beleid voor de energie- en brandstoffensector (verdelers van benzine, diesel en brandstoffen), omwille van de hoge kredietverzekeringsclaims in 2017 en begin 2018. De zwarte markt voor brandstoffen groeit verder, waardoor het risico toeneemt voor bedrijven die zonder het te weten brandstoffen kopen van dubieuze bedrijven. Die kunnen dan problemen krijgen met overheidsinstanties of betrokken raken bij handelsgeschillen wanneer de herkomst van het product moet worden geverifieerd voor fiscale doeleinden.

Rode lijn
MM rapport chemie 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.