Market Monitor Chemie - Brazilië 2017

Market Monitor

  • Brazilië
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

  • Herstel houdt aan na sterke achteruitgang
  • Veel bedrijven torsen nog altijd een hoge schuldenlast
  • Betalingen kunnen tot gemiddeld 120 dagen duren

Gelijklopend met het herstel van de Braziliaanse economie (het bbp zou met 0,5% moeten groeien in 2017 en met 2,0% in 2018, na met 3,6% te zijn gekrompen in 2016) verwacht men dat de chemische sector met zo’n 1,5% zal groeien in 2017 en 2018. Na een sterke achteruitgang profiteert de Braziliaanse agrochemische sector momenteel van een heropleving van de grondstoffenprijzen en een goede oogst. Omdat de rentevoeten vanaf eind 2016 weer zijn gaan dalen, kunnen zowel chemische als farmaceutische bedrijven hun resultaten en marges weer verbeteren.

De concurrentie in de chemische en in de farmaceutische sector is groot en er is een concentratieproces aan de gang – vooral bij middelgrote en grote spelers. In het agrochemische segment zijn verticale integratieprocessen bezig, terwijl internationale grondstoffenproducenten hun intrede doen op de markt door mengbedrijven voor meststoffen over te nemen om hun distributiekanalen veilig te stellen.

Afgezien van enkele grote spelers hebben de meeste Braziliaanse chemische en farmaceutische bedrijven een grote schuldenlast, wat ook het gevolg is van eerdere expansieactiviteiten vóór het uitbreken van de recessie eind 2014. Banken steunden de sector selectief; zo hielpen ze in het bijzonder die spelers te stabiliseren die, ondanks hun fragiele financiële structuur, nog altijd cashflowcapaciteit hebben.

Betalingen kunnen tot 120 dagen duren in de chemische sector en gemiddeld 90 dagen in de farmaceutische sector. Het betalingsgedrag in het agrochemische segment is sterk afhankelijk van de positie van een bedrijf in de waardeketen en externe factoren zoals de oogstcyclus, de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen en de volatiliteit van de wisselkoersen. Het betalingsgedrag in de farmaceutische sector wordt beïnvloed door de bestedingscapaciteit van consumenten en het bestedingsgedrag van de openbare sector.

De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag vrij slecht en steeg het aantal insolventies in de agrochemische sector. Sinds 2014 kampte dit segment immers met een scherpe daling van de grondstoffenprijzen en in 2015-2016 met een zware droogte, in combinatie met sterke wisselkoersschommelingen die de grondstoffenkosten deden stijgen.

Sinds begin 2017 is de toestand echter verbeterd. Het aantal wanbetalingen en faillissementen is gedaald doordat de agrochemische sector profiteert van het verdere economische herstel, in combinatie met een sterkere munt en de herstelde grondstoffenprijzen.

In het farmaceuticasegment kampten bedrijven die de openbare sector en kleinhandel beleveren in 2016 met betalingsachterstanden. Het huidige economische herstel, in combinatie met een geleidelijke daling van de werkloosheid, zou een verdere stijging van het aantal faillissementen moeten helpen voorkomen, vooral in de deelsector van de detailhandel in farmaceutica.

Ondanks de verdere heropleving van de chemische en farmaceutische sector blijft ons acceptatiebeleid voorlopig neutraal of zelfs restrictief. Farmaceutica lijden nog steeds onder het hoge werkloosheidspercentage en de besparingen in de gezondheidszorg, zowel op federaal als op provinciaal vlak. Agrochemicaliën blijven vatbaar voor plotselinge  veranderingen in belangrijke exogene factoren zoals het klimaat, de marktprijzen en wisselkoersschommelingen. Hoewel de schulden worden afgebouwd, torsen veel bedrijven nog altijd een hoge schuldenlast, terwijl de rentevoeten boven de 10% blijven, ondanks recente dalingen. Een van de belangrijkste criteria bij onze acceptatiebeoordeling is de steun die banken aan bedrijven geven.

Voor de Braziliaanse deelsector petrochemie hanteren we een restrictief acceptatiebeleid; de huidige olieprijzen liggen immers ver onder de break-even voor pre-salt olie-ontginning, die pas rendabel is bij een olieprijs van meer dan 70 USD per vat.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.